Bạn cần biết

Biểu mẫu 05-07-08
         
Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD-ĐT Lý Nhân
Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học xã Tiến Thắng                                   
THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2019-2020
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh  181 225 171 165 151
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện 35 tuần thực học 35 tuần thực học 35 tuần thực học 35 tuần thực học 35 tuần thực học
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.  " - Họp phụ huynh học sinh 3 lần/năm học.
 - Phối hợp đúng nội quy của nhà trường đề ra.
 - Học sinh chăm ngoan, lễ phép, học giỏi.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục  "- Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách theo quy định.
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.   - Đạo đức: 100% HS đạt.
 -  Sức khỏe: tốt.
 - Học tập: 100% HTCT
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh   - Học tập: 99% HS hoàn thành chương trình môn học.                     "  -Tỷ lệ HS HTCT lớp học: 99% trở lên.
   -  Đạt 100% HTCTTH đối với lớp 5.
Tiến Thắng, ngày 07 tháng  09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Vũ Thị Mai Anh

Biểu mẫu 07
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD-ĐT Lý Nhân
Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học xã Tiến Thắng                                   
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019-2020
STT Nội dung  Số lượng Bình quân
I Số phòng học/số lớp 28/28 Số m2/HS
II Loại phòng học                 28  
1 Phòng học kiên cố                  28  
2 Phòng học bán kiên cố     
3 Phòng học tạm    
4 Phòng học nhờ, mượn    
III Số điểm trường lẻ                   1  
IV Tổng diện tích đất (m2)            9.330               10,5
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)            5.255               5,90
VI Tổng diện tích các phòng         1.711,0  
1 Diện tích phòng học (m2)         1.260,0               1,41
2 Diện tích phòng thư viện (m2)              90,0               0,10
3 Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)    
4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)            180,0  
5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)            135,0  
6 Diện tích phòng tin học (m2)    
7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)              23,0  
8 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục HS khuyết tật học hòa nhập (m2)    
9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)              23,0  
VII  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu                 28 Số bộ/lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định    
1.1 Khối lớp 1       6  
1.2 Khối lớp 2       7  
1.3 Khối lớp 3       5  
1.4 Khối lớp 4       5  
1.5 Khối lớp 5       5  
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định 3  
2.1 Khối lớp 1       1  
2.2 Khối lớp 2       2  
2.3 Khối lớp 3          
2.4 Khối lớp 4          
2.5 Khối lớp 5          
VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Bộ) 14 Số HS/bộ
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác                 11  
1 Ti vi    
2 Catsset 5  
3 Đầu Video/đầu đĩa    
4 Máy chiếu  4  
5 Thiết bị dạy học Tiếng Anh 2  
  Nội dung Số lượng m2    
X Nhà bếp      
XI Nhà ăn      
  Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ  Diện tích bình quân tại chỗ
XII Phòng nghỉ cho  học sinh bán trú      
XIII Khu nội trú       
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  x   x   0,11
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*         0,03
    Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  
XVII Kết nối internet (ADSL) x  
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x  
XIX Tường rào xây x  
Tiến Thắng ngày 07 tháng 9 năm 2019
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nguyễn Thị Hà


Biểu mẫu 08
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD-ĐT Lý Nhân
Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học xã Tiến Thắng                                    
THÔNG B¸O
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
của trường Tiểu học xã Tiến Thắng, năm học 2019-2020
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh
nghề nghiệp
Chuẩn nghề ngiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuấ sắc Khá TB Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên 36 0 0 21 14 1 0 12 19 3 0 0 0 0
I Giáo viên 32 0 0 17 14 1 0 12 17 3 0 0 0 0
  Trong đó số giáo viên chuyên biệt: 25     13 11 1   6 17 2        
1 Tiếng dân tộc 0                          
2 Ngoại ngữ 3     2 1     2   1        
3 Tin học 0                          
4 Âm nhạc 1       1     1            
5 Mỹ thuật 1     1       1            
6 Thể dục 2     1 1     2            
II Cán bộ quản lý 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1 Hiệu trưởng                            
2 Phó hiệu trưởng 2     2         2          
III Nhân viên 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nhân viên văn thư 1     1                    
2 Nhân viên kế toán 1     1                    
3 Thủ quĩ 0                          
4 Nhân viên y tế 0                          
5 Nhân viên thư viện 0                          
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 0                          
7 Nhân viên công nghệ thông tin 0                          
8 NV hỗ trợ giáo dục người khuyêt tật 0                          
  ...                            
Tiến Thắng, ngày 07 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Vũ Thị Mai Anh
Vũ Thị Mai Anh


45 năm ngày đất nước thống nhất
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chống giặc Covid19
Ngày hội đọc sách của nhà trường trong mùa dịch
  • Ba công khai
  • Thông báo