Bạn cần biết

Biểu mẫu công khai 09-10
Biểu mẫu 08
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD-ĐT Lý Nhân
Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học xã Tiến Thắng                                    
THÔNG B¸O
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
của trường Tiểu học xã Tiến Thắng, năm học 2019-2020
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh
nghề nghiệp
Chuẩn nghề ngiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuấ sắc Khá TB Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên 36 0 0 21 14 1 0 12 19 3 0 0 0 0
I Giáo viên 32 0 0 17 14 1 0 12 17 3 0 0 0 0
  Trong đó số giáo viên chuyên biệt: 25     13 11 1   6 17 2        
1 Tiếng dân tộc 0                          
2 Ngoại ngữ 3     2 1     2   1        
3 Tin học 0                          
4 Âm nhạc 1       1     1            
5 Mỹ thuật 1     1       1            
6 Thể dục 2     1 1     2            
II Cán bộ quản lý 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1 Hiệu trưởng                            
2 Phó hiệu trưởng 2     2         2          
III Nhân viên 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nhân viên văn thư 1     1                    
2 Nhân viên kế toán 1     1                    
3 Thủ quĩ 0                          
4 Nhân viên y tế 0                          
5 Nhân viên thư viện 0                          
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 0                          
7 Nhân viên công nghệ thông tin 0                          
8 NV hỗ trợ giáo dục người khuyêt tật 0                          
  ...                            
Tiến Thắng, ngày 07 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Vũ Thị Mai Anh
45 năm ngày đất nước thống nhất
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chống giặc Covid19
Ngày hội đọc sách của nhà trường trong mùa dịch
  • Ba công khai
  • Thông báo