Các thủ tục hành chính

Quy chế làm việc trường

Quy chế làm việc trường TH TIẾN THẮNG

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH tiến thắng                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           Số: 03/ QĐ-THNH                                  Tiến Thắng, ngày 25 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế làm việc của trường Tiểu học Tiến Thắng
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN THẮNG

-         Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

-         Căn cứ nghị định 71/1998 – NĐ – CP ngày 08/9/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

       -    Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học Tiến Thắng.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế làm việc của trường tiểu học Tiến Thắng.

Điều II: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Tiến Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-         Các tổ chức đoàn thể (để thực hiện);

-         Các tổ CM (để thực hiện);                                                        

-         Lưu văn phòng trường./.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TIẾN THẮNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                         

    Số: 01/ QC - THTT                                         Tiến Thắng, ngày 25 tháng 9 năm 2014

                                                                 

QUY CHẾ

Làm việc của cơ quan

- Căn cứ vào Luật giáo dục và Điều lệ trường Tiểu học;

- Căn cứ Nghị định 71/1998 – NĐ – CP ngày 08/9/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ năm học của các cấp.

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014-2015 của nhà trường.

- Hiệu trưởng trường tiểu học Nhân Hậu ban hành quy chế làm việc của trường Tiểu học Nhân Hậu với các nội dung sau:

A/ ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ

I/ Hiệu trưởng :

1/ Chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành bộ máy nhà trường, chịu trách nhiệm trước cơ quan trực tiếp là Phòng giáo dục và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2/ Lập dự thảo kế hoạch năm học, duyệt kế hoạch với Phòng giáo dục, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, đối chiếu kết quả thực hiện với chỉ tiêu, kế hoạch, tiến hành sơ kết, tổng kết.

3/ Tiếp thu chỉ đạo của Phòng giáo dục lập kế hoạch tổng thể tuần, tháng; chuẩn bị nội dung họp hội đồng nhà trường hàng tháng.

4/ Quản lý giáo viên, CNV, học sinh; phân công công tác kiểm tra,đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, CNV; Tổ chức giáo dục toàn diện học sinh.

5/ Làm tốt công tác tham mưu đối ngoại với lãnh đạo các cấp nhằm tranh thủ mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả giáo dục.

6/ Lãnh đạo hoạt động của các hội đồng trong nhà trường: Hội đồng sư phạm, hội đồng tư vấn, hội đồng thi đua, hội đồng kỉ luật, Hội nghị toàn thể CB,GV,CNV. Chủ trì Hội đồng trường trong việc đề ra các chủ trương, quyết sách lớn của nhà trường.

7/ Phối hợp với Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn, TPT đội, Chi hội trưởng hộicha mẹ học sinh... để chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường ( Công đoàn, ĐTN, Đội thiếu niên)

8/ Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động tài chính, đảm bảo chính sách cho CB, GV, HS.

9/ Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động trong nhà trường, chuyên sâu công tác bồi dưỡng đội ngũ, chỉ đạo dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, công tác phổ cập giáo dục tiểu học, công tác tài chính, công tác kiểm tra nội bộ trường học.

10/ Chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra công tác bảo vệ CSVC, an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

11/ Thực hiện báo cáo thường kỳ hàng tháng, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

12/ Thực hiện công tác tham mưu, phối hợp với hội cha mẹ học sinh hỗ trợ hoạt động của nhà trường.

13/ Theo dõi  kiểm tra việc thực  hiện định mức lao động, ý thức chấp hành, kỷ luật lao động của CB, GV, CNV trong trường.

14/ Kiểm tra thường xuyên các điều kiện đảm bảo cho dạy và học như : Vệ sinh lớp học, ánh sáng, bàn ghế, nước uống, an toàn, trật tự...

15/ Kiểm tra, chỉ đạo, duy trì nề nếp làm việc của cơ quan : Tác phong, giờ làm việc, trang thiết bị ...

16/ Chỉ đạo việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị của hội cha mẹ học sinh.

17/ Kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường.

II/ Phó hiệu trưởng:

1/ Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các công việc quản lý khi hiệu trưởng đi vắng hay khi được uỷ quyền.

2/ Căn cứ kế hoạch năm học, lập kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng, hàng tuần, triển khai thực hiện khi có phê duyệt của hiệu trưởng, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyên môn; chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên môn.

3/ Dựa theo phân công chuyên môn lập thời khoá biểu, kế hoạch thăm lớp dự giờ, dạy thay, thực tập, thao giảng... Kiểm tra hoạt động của các lớp, của giáo viên chủ nhiệm.

4/ Kiểm tra đôn đốc việc thực  hiện các loại hồ sơ chuyên môn : Lịch, kế hoạch cá nhân, kế hoạch của tổ, GVCN, bộ phận thư viện, thiết bị, lịch báo giảng, sổ đầu bài, sổ ghi điểm, giáo án, hồ sơ cá nhân các loại...

5/ Thường xuyên kiểm tra tình hình trường lớp, các yêu cầu cần thiết để vạch kế hoạch lao động, tu bổ khuôn viên, vệ sinh môi trường. Chỉ đạo và kiểm tra công tác lao động.

6/ Làm công tác đánh giá chất lượng, kiểm tra chất lượng các kì, chọn học sinh giỏi, theo dõi và đề ra biện pháp để thúc đẩy sự tiến triển chất lượng dạy và học.

7/ Phối hợp và chỉ đạo các bộ phận trong hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, các phong trào thi đua.

8/ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động thư viện thiết bị và công tác báo chí các loại.

9/ Nghiên cứu, phổ biến các chỉ thị, quy định, hướng dẫn về chuyên môn và triển khai thực hiện.

10/ Ghi chép, lưu giữ các hồ sơ về kế hoạch chuyên môn, số liệu kiểm tra đánh giá. Kiểm tra và xác nhận các loại hồ sơ chuyên môn đúng kì hạn và chịu trách nhiệm về phần việc được phận công.

11/ Thực hiện báo cáo trước hiệu trưởng hàng tuần, tháng và hàng năm theo kế hoạch; chuẩn bị báo cáo cấp trên về lĩnh vực được hiệu trưởng phân công.

12/ Kiểm tra, ký duyệt sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Kiểm tra học bạ cuối năm và tham mưu với hiệu trưởng kí duyệt.

13/ Cập nhật sổ phổ cập, báo cáo kết quả công tác phổ cập TH.

14/ Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng chuyên môn nhà trường; Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về nhiệm vụ năm  học.

B/ NHIỆM VỤ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN:

1/ Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

2/ Phân công chuyên môn, phân công dạy thay trong tổ. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV.

3/ Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhâncủa tổ theo kế hoạch dạy học, phận phối chương trình và các quy định của Bộ GD&ĐT.

4/ Kiểm tra việc thực  hiện quy chế chuyên môn và kỉ luật lao động của GV.

5/Thanh tra, kiểm tra đánh giá, xếp loại về chuyên môn cho GV, tham mưu xếp loại GV hàng tháng, kỳ và cả năm học.

6/ Chuẩn bị nội dung về chuyên môn của tổ, báo cáo ban chuyên môn 1lần/tháng.

7/ Báo cáo cho Hiệu trưởng tình hình công tác trong tháng và kế hoạch tháng tới.

8/ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng và hiệu quả công tác của tổ.

9/ Cùng kiểm tra hồ sơ khi được cán bộ quản lý phân công.

C/ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN:

Xem thêm...
Tiết học ngày 8/3/2019 lớp 5A TH Tiến Thắng
Ăn mừng chiến thắng
Tự hào Việt Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo