Tin tức/(Trường Tiểu học Tiến Thắng)/TIỂU HỌC/
Thời khóa biểu năm học 2018-2019

 

 

          THỜI KHÓA BIỂU                                  2018- 2019 - Từ tuần 17 chính thức
                                                         
Thứ Tiết 1A 1B 1C 1D 1E 1G 1H 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D 5E
Hai 1 Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ Ch cờ
2     AN             TD-2           TD-1 TA-3*       TA-2       TA-1*    
3                 MTL       TA-3 MTC               TA-2 TA-1 AN TD-2    
4   AN             MTL       TA-3 MTC       TD-2       TA-2 TA-1        
                                                       
Ba 1         AN       TD-2             TA-3   MTL TA-N         TA-1 MTC TD-1  
2           AN   TD-2               TA-3   MTL TA-N     TD-1   TA-1 MTC    
3             AN       TD-1           TA-3 TA-N MTC         MTL TA-1    
4                     AN TD-1         TA-3 TA-N MTC         MTL TA-1   TD-2
                                                       
1       MTC       TA-3   MTL           AN     TD-1   TA-2            
2       MTC       TA-3   MTL             AN       TA-2     TD-1      
3         TA-2   MTC MTL   TA-3                         TA-1     TD-1 AN
4         TA-2   MTC MTL   TA-3                       TD-1 TA-1     AN  
                                                       
Năm 1                 AN TD-2 MTL         MTC TA-3 TA-N             TA-1    
2                   AN MTL         MTC TA-3 TA-N         TD-2   TA-1    
3 MTC             AN               TA-3 MTL   TA-N         TA-1      
4 MTC     AN                       TA-3 MTL   TA-N         TA-1     TD-2
                                                       
Sáu 1               TD-2       TA-3 MTL AN     TD-1         TA-2       MTC TA-1
2                       TA-3 MTL         AN     TD-1 TA-2 TD-2     MTC TA-1
3   TA-2                   MTL TA-3           AN         TD-1 TD-2 TA-1 MTC
4 TD-2 TA-2                   MTL TA-3           TD-1           AN TA-1 MTC
                                                       
                                                         
    TA-1 Cô Tươi           TD-1  Tùng     MTL Dạy vào tuần lẻ                
    TA-2 Cô Thảo         TD-2 N. Anh     MTC Dạy vào tuần chẵn     AN          
    TA-3 C. Lợi         TD3 Đ. Hằng                                
    TA-N   C. Nhu                                              
Tác giả: thtienthang

Xem thêm

Tiết học ngày 8/3/2019 lớp 5A TH Tiến Thắng
Ăn mừng chiến thắng
Tự hào Việt Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo