Điểm báo

Báo cáo Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường học phục vụ năm học 2018-2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁC VĂN

B¸o c¸o
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường học phục vụ năm học 2018-2019

(Biểu mẫu gửi kèm theo Công văn số 1271./SGD ĐT-KHTC, ngày 06./8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam)

BẬC HỌC,
CẤP HỌC

PHÒNG NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC GD TRẺ; PHÒNG HỌC VĂN HOÁ

Hiện có

Trong đó: phòng học kiên cố

phßng häc (PH) x©y míi

PHÒNG HỌC ĐƯỢC CẢI TẠO, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA

ƯỚC KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2018

Đưa vào sử dụng
từ tháng 01/2018 ước tính đến 31/8/2018

Ước hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018

Ước thực hiện cả năm 2018

Thực hiện
từ tháng 01/2018 đến tháng 31/8/2018

Ước thực hiện
từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018

Ước thực hiện
cả năm 2018

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:

Trị giá

Tổng
số

Trong đó:


PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

PH
kiên cố

PH bán
kiên cố

Xây
mới

Cải tạo, nâng cấp,
sửa chữa( §¬n vÞ tÝnh )

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Phòng

Phòng

Phòng

Triệu
đồng

Triệu
đồng

Triệu
đồng

Triệu
đồng


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29


Tiểu học

18

18

0

0

0CỘNG

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Trác Văn, ngày 20 tháng 8 năm 2018


NGƯỜI LẬP BIỂU

HIỆU TRƯỞNG


(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)


BIỂU SỐ 02


PHÒNG HỌC ĐƯỢC CẢI TẠO, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA ƯỚC KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2018


Ước thực hiện cả năm 2018 Thực hiện
từ tháng 01/2018 đến tháng 31/8/2018
Ước thực hiện
từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018
Ước thực hiện
cả năm 2018
Trong đó: Trị giá Tổng
số
Trong đó: Trị giá Tổng
số
Trong đó: Trị giá Tổng
số
Trong đó: Trị giá Tổng
số
Trong đó: Trị giá Tổng
số
Trong đó:


PH
kiên cố
PH bán
kiên cố
PH
kiên cố
PH bán
kiên cố
PH
kiên cố
PH bán
kiên cố
PH
kiên cố
PH bán
kiên cố
PH
kiên cố
PH bán
kiên cố
Xây
mới
Cải tạo, nâng cấp,
sửa chữa
Phòng Phòng Triệu
đồng
Phòng Phòng Phòng Triệu
đồng
Phòng Phòng Phòng Triệu
đồng
Phòng Phòng Phòng Triệu
đồng
Phòng Phòng Phòng Triệu
đồng
Triệu
đồng
Triệu
đồng
Triệu
đồng
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trác Văn, ngày 20 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG


(Ký tên, đóng dấu)
Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường