Tin từ đơn vị khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25 - Kỳ II- THCS Thanh Lưu
<p style="text-align:center">&nbsp;<span style="font-size:18px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong>LỊCH C&Ocirc;NG&nbsp; T&Aacute;C TUẦN THỨ 25 - Kỳ II</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><em>Từ ng&agrave;y 27/02/2017 đến ng&agrave;y 04/03/2017</em></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Gi&aacute;o vi&ecirc;n trực:&nbsp; Đ/c Trịnh Thoa&nbsp;&nbsp; Lớp trực tuần: 7A</span></span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:612px"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="height:30px; width:105px"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>Thứ, ng&agrave;y, th&aacute;ng</strong></span></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="height:30px; width:507px"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>Nội dung c&ocirc;ng việc</strong></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:30px; width:253px"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>S&aacute;ng</strong></span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:254px"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>Chiều</strong></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:30px; width:105px"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Thứ 2<br /> (27/02/2017)</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:253px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- Ch&agrave;o cờ</span></span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- 7h30: Nộp tiền đề thi, giấy thi tại PGD (Đ/c Hồng)</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:254px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:30px; width:105px"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Thứ 3<br /> (28/02/2017)</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:253px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:254px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:30px; width:105px"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Thứ 4<br /> (01/03/2017)</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:253px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- Thi IOE cấp tỉnh</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:254px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- 14h00: Họp TPT tại Thanh Lưu (Đ/c Nhung); GD đến dự HĐNG</span></span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- Bồi dưỡng HSG K6,7,8</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:30px; width:105px"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Thứ 5<br /> (02/03/2017)</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:253px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;-&nbsp; 7h30: Hiệp Hiệu trưởng tại Thanh Phong (Đ/c Xuyến)</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:254px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:30px; width:105px"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Thứ 6<br /> (03/03/2017)</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:253px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- 7h30: Thi b&oacute;ng b&agrave;n tại CLB b&oacute;ng b&agrave;n Kiện Kh&ecirc; (Đ/c Giang, Hiển)</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:254px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- 13h30: Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</span></span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- 16h00: Họp HĐ</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:30px; width:105px"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Thứ 7<br /> (04/03/2017)</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:253px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- L&ecirc;n lớp theo TKB</span></span></span></p> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- Giao ban tuần, k&yacute; gi&aacute;o &aacute;n</span></span></span></p> </td> <td style="height:30px; width:254px"> <p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">&nbsp;- Dạy th&ecirc;m K6,7,8,9</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><em>Thanh Lưu, Ng&agrave;y&nbsp; 25&nbsp;th&aacute;ng&nbsp; 02 năm 2017</em></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">HIỆU TRƯỞNG</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><em>(K&yacute;, đ&oacute;ng dấu)</em></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>L&ecirc; Thị Xuyến</strong></span></span></span>&nbsp;</p>
Tác giả: NGUYỄN THANH NINH

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường