Tin từ đơn vị khác

Chuột sa chĩnh gạo
<p style="text-align: center;"><strong>Chuột sa hũ gạo&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Một con chuột rơi v&agrave;o trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn c&ograve;n một nửa, sự cố ngo&agrave;i &yacute; muốn n&agrave;y khiến n&oacute; vui mừng kh&ocirc;ng sao tả được.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi x&aacute;c định l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nguy hiểm g&igrave;, n&oacute; liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong c&aacute;i lu gạo.</p> <p style="text-align: justify;">Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng n&oacute; rốt cuộc vẫn kh&ocirc;ng tho&aacute;t khỏi sự c&aacute;m dỗ của những hạt gạo, n&ecirc;n tiếp tục ở lại trong lu. Cuối c&ugrave;ng, gạo đ&atilde; ăn hết, chuột ta mới ph&aacute;t hiện rằng m&igrave;nh kh&ocirc;ng thể nhảy ra ngo&agrave;i được nữa, lực bất t&ograve;ng t&acirc;m.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i học:</strong>&nbsp;Cuộc đời của ch&uacute;ng ta xem như rất y&ecirc;n b&igrave;nh nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho m&igrave;nh quan niệm sống ổn định, từ đ&oacute; m&agrave; biết c&acirc;n nhắc đến an nguy.</p>
Tác giả: Trường TH&THCS Tiên Ngoại (sưu tầm)

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường