Tin từ đơn vị khác

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TIỂU HỌC TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2016-2017
<p style="text-align:center">HỘI THI GI&Aacute;O VI&Ecirc;N GIỎI CẤP TIỂU HỌC TỈNH H&Agrave; NAM</p> <p style="text-align:center">NĂM HỌC 2016-2017</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ ng&agrave;y 28/12/2016, Sở gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo H&agrave; Nam tổ chức hội thi: Gi&aacute;o vi&ecirc;n giỏi tiểu học cấp tỉnh. Hội thi bắt đầu được tổ chức từ ng&agrave;y 28/12/2016 với phần thi kiểm tra năng lực tại trường tiểu học L&ecirc; Hồng Phong, th&agrave;nh phố Phủ l&yacute;;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phần thi giảng của gi&aacute;o vi&ecirc;n được tổ chức từ ng&agrave;y 04/1/2017 đến hết ng&agrave;y 11/01/2017 tại hai điểm thi trường tiểu học Văn X&aacute;, huyện kim Bảng v&agrave; trường tiểu học An Đổ huyện B&igrave;nh Lục.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết quả hội thi:</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tổng số tiết dạy: 48 tiết trong đ&oacute;:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Số tiết dạy giỏi: 41/48 đạt tỷ lệ 85,4%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Số tiết dạy kh&aacute;: 7/48 đạt tỷ lệ 14,6%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24/24 gi&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận danh hiệu gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp tỉnh.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trường Tiểu học Trần Quốc Toản &ndash; Phủ L&yacute; &ndash; H&agrave; Nam c&oacute; c&ocirc; gi&aacute;o Phan Thị Thuyết, gi&aacute;o vi&ecirc;n &Acirc;m nhạc của trường được dự thi v&agrave; vinh dự được c&ocirc;ng nhận l&agrave; Gi&aacute;o vi&ecirc;n giỏi cấp Tỉnh năm học 2016-2017. Đ&acirc;y l&agrave; kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của bản th&acirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; sự quan t&acirc;m, gi&uacute;p đỡ của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo, của ban cố vấn v&agrave; Hội đồng sư phạm nh&agrave; trường.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sau đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh về hội thi:</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11438792406722179439/tintuc/FullSizeRender%20(6).jpg" style="height:400px; width:493px" /></p> <p style="text-align:center">L&atilde;nh đạo sở Gi&aacute;o dục v&agrave;&nbsp;Đ&agrave;o&nbsp;Tạo&nbsp;H&agrave; Nam chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo PGD &amp;&nbsp;ĐT Th&agrave;nh Phố Phủ L&yacute; v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n dự thi.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11438792406722179439/tintuc/FullSizeRender%20(3).jpg" style="height:400px; width:493px" /></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; L&atilde;nh đạo sở Gi&aacute;o dục v&agrave;&nbsp;Đ&agrave;o&nbsp;Tạo&nbsp;H&agrave; Nam trao giấy khen cho c&aacute;c th&iacute; sinh đạt gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp Tỉnh.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/11438792406722179439/tintuc/FullSizeRender%20(4).jpg" style="height:667px; width:500px" /></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C&ocirc; gi&aacute;o Phan Thị Thuyết vinh dự được nhận giấy khen của Gi&aacute;m đốc Sở GD - ĐT H&agrave;&nbsp;Nam.</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: AB

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường