Tin từ đơn vị khác

Tiết 47. QUYẾT - CÂY DƯƠNG XỈ
<p><em>Ng&agrave;y soạn: 9/2/2018</em></p> <p><em>Ng&agrave;y dạy: 2/2/2018</em></p> <p style="margin-left:21.75pt; text-align:center"><strong><em>Tiết&nbsp; 47: QUYẾT -&nbsp; C&Acirc;Y DƯƠNG XỈ</em></strong></p> <p><strong>I -&nbsp; MỤC TI&Ecirc;U</strong></p> <p><strong>1. Kiến thức</strong></p> <p>-&nbsp; Học sinh tr&igrave;nh b&agrave;y được cơ quan sinh dưỡng v&agrave; cơ quan sinh sản của c&acirc;y dương xỉ.</p> <p>-&nbsp; Biết c&aacute;ch nhận dạng 1 c&acirc;y thuộc dương xỉ. N&oacute;i r&otilde; được nguồn gốc h&igrave;nh th&agrave;nh than đ&aacute;.</p> <p><strong>2.</strong><strong> Kĩ năng</strong></p> <p>-&nbsp; R&egrave;n luyện kỹ năng quan s&aacute;t thực h&agrave;nh.</p> <p><strong>3. Th&aacute;i độ</strong></p> <p>-&nbsp; Gi&aacute;o dục học sinh th&aacute;i độ biết y&ecirc;u, bảo vệ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.</p> <p><strong>4. Định hướng ph&aacute;t triển năng lực</strong></p> <p><strong>- </strong>Năng lực quan s&aacute;t, so s&aacute;nh, thảo luận nh&oacute;m v&agrave; vận dụng thực tế.</p> <p><strong>II -&nbsp; PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC </strong></p> <p><strong>1. Chuẩn bị của gi&aacute;o vi&ecirc;n</strong></p> <p>- Mẫu vật: C&acirc;y dương xỉ, rau bợ, c&acirc;y r&ecirc;u, c&acirc;y m&acirc;y, c&acirc;y nh&atilde;n...</p> <p>- Tranh vẽ 39.2/sgk;</p> <p>- Bảng phụ ghi b&agrave;i tập sgk, bảng phụ củng cố.</p> <p><strong>2. Chuẩn bị của học sinh</strong></p> <p>- Đọc b&agrave;i trước ở nh&agrave;.</p> <p>- Mỗi nh&oacute;m sưu tầm c&acirc;y dương xỉ, rau bợ, l&ocirc;ng cu li...</p> <p><strong>III -&nbsp; TIẾN TR&Igrave;NH L&Ecirc;N LỚP </strong></p> <p><strong>1. Khởi động</strong></p> <p>- GV kiểm tra sĩ số, ổn định lớp</p> <p>- GV: Quyết l&agrave; t&ecirc;n gọi chung 1 nh&oacute;m thực vật, sinh sản bằng b&agrave;o tử như r&ecirc;u nhưng kh&aacute;c về cấu tạo cơ quan sinh dưỡng v&agrave; cơ quan sinh sản. Vậy sự kh&aacute;c nhau đ&oacute; như thế n&agrave;o?</p> <p><strong>2. H&igrave;nh th&agrave;nh kiến thức</strong></p> <p><strong>Hoạt động 1: Quan s&aacute;t c&acirc;y dương xỉ</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:644px"> <tbody> <tr> <td style="height:21px; width:333px"> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HOẠT ĐỘNG CỦA GV</strong></p> </td> <td style="height:21px; width:311px"> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HOẠT ĐỘNG CỦA HS</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:21px; width:644px"> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bước 1: T&igrave;nh huống xuất ph&aacute;t</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:129px; width:333px"> <p>- GV hỏi:</p> <p><em>? C&aacute;c em c&oacute; biết c&acirc;y dương xỉ kh&ocirc;ng?</em></p> <p>- GV y&ecirc;u cầu HS:</p> <p><em>? C&acirc;y dương xỉ sống ở đ&acirc;u?</em></p> <p><em>? N&ecirc;u c&aacute;c bộ phận của c&acirc;y dương xỉ</em></p> <p><em>(GV gọi&nbsp; HS l&ecirc;n bảng phụ ghi đ&aacute;p &aacute;n, c&aacute;c HS kh&aacute;c ghi v&agrave;o vở thực h&agrave;nh)</em></p> <p>- GV cho HS quan s&aacute;t 1 số c&acirc;y kh&aacute;c nhau: c&acirc;y r&ecirc;u, 1 v&agrave;i c&acirc;y dương xỉ, c&acirc;y m&acirc;y, c&acirc;y nh&atilde;n, c&acirc;y rau bợ... v&agrave; đưa ra c&acirc;u hỏi:</p> <p><em>? Nhận biết c&acirc;y dương xỉ.</em></p> </td> <td style="height:129px; width:311px"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- HS trả lời</p> <p>(HS dựa v&agrave;o hiểu biết của m&igrave;nh n&ecirc;u t&ecirc;n c&aacute;c bộ phận)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- HS quan s&aacute;t tự nhận biết</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:22px; width:644px"> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bước 2: H&igrave;nh th&agrave;nh c&acirc;u hỏi của HS</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:115px; width:333px"> <p>-&nbsp; Gi&aacute;o vi&ecirc;n: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.</p> <p>- Y&ecirc;u cầu HS viết &yacute; kiến của m&igrave;nh về vấn đề tr&ecirc;n v&agrave;o phiếu thực h&agrave;nh, sau đ&oacute; nh&oacute;m trưởng tập hợp th&agrave;nh &yacute; kiến chung của nh&oacute;m ghi v&agrave;o bảng nh&oacute;m.</p> <p>- GV hỏi: <em>C&acirc;y dương xỉ gồm những bộ phận n&agrave;o?</em></p> </td> <td style="height:115px; width:311px"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- HS n&ecirc;u &yacute; kiến</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- HS giải th&iacute;ch theo &yacute; hiểu</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:21px; width:644px"> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bước 3: X&acirc;y d</strong><strong>ựng giả thuyết v&agrave; thiết kế phương &aacute;n thực nghiệm</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:129px; width:333px"> <p>- GV dẫn dắt HS theo hướng nhận biết 2 nh&oacute;m cơ quan:</p> <p>+ Cơ quan sinh dưỡng</p> <p>+ Cơ quan sinh sản</p> <p><em>? C&aacute;c em c&oacute; c&acirc;u hỏi g&igrave; về c&acirc;y dương xỉ kh&ocirc;ng?</em></p> <p>- GV y&ecirc;u cầu HS đề xuất hoạt động thực nghiệm t&igrave;m t&ograve;i - nghi&ecirc;n cứu cho c&aacute;c c&acirc;u hỏi nghi vấn.</p> <p><em>? L&agrave;m thế n&agrave;o để trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n?</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:129px; width:311px"> <p>- HS đưa ra c&aacute;c c&acirc;u hỏi nghi vấn:</p> <p>? Đ&acirc;y l&agrave; bộ phận n&agrave;o của c&acirc;y dương xỉ?</p> <p>? C&acirc;y dương xỉ c&oacute; hoa kh&ocirc;ng?</p> <p>? C&acirc;y dương xỉ c&oacute; quả kh&ocirc;ng?</p> <p>? C&acirc;y dương xỉ c&oacute; nhiều loại kh&aacute;c nhau kh&ocirc;ng?</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- HS c&oacute; thể đề xuất nhiều phương &aacute;n như: th&iacute; nghiệm thực h&agrave;nh, t&igrave;m hiểu qua mạng, dựa v&agrave;o th&ocirc;ng tin sgk</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:21px; width:644px"> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bước 4: Tiến h&agrave;nh thực nghiệm t&igrave;m t&ograve;i - nghi&ecirc;n cứu</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:129px; width:333px"> <p>- GV nhận x&eacute;t c&aacute;c &yacute; kiến của học sinh v&agrave; lựa chọn thực hiện phương &aacute;n quan s&aacute;t x&aacute;c định tr&ecirc;n mẫu vật, kết hợp thảo luận nh&oacute;m để t&igrave;m c&acirc;u trả lời.</p> <p>- GV cho HS quan s&aacute;t v&agrave; giới thiệu một số loại dương xỉ, y&ecirc;u cầu HS thảo luận x&aacute;c định c&aacute;c bộ phận của c&acirc;y dương xỉ.</p> <p>- GV cho HS nhận x&eacute;t c&aacute;c bảng nh&oacute;m t&igrave;m ra điểm giống v&agrave; kh&aacute;c nhau sau đ&oacute; chuẩn h&oacute;a kiến thức v&agrave;o sản phẩm của 1 nh&oacute;m</p> </td> <td style="height:129px; width:311px"> <p>- HS lắng nghe GV hướng dẫn</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- HS quan s&aacute;t v&agrave; nghe giới thiệu một số loại dương xỉ, thảo luận nh&oacute;m để trả lời cho c&aacute;c c&acirc;u hỏi đ&atilde; đặt ra.</p> <p>- HS nhận x&eacute;t, bổ sung</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:12px; width:644px"> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bước 5: Kết luận v&agrave; hợp thức h&oacute;a kiến thức</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:58px; width:333px"> <p>- GV y&ecirc;u cầu HS quan s&aacute;t bảng kiến thức chuẩn tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh.</p> <p>- Để khắc s&acirc;u kiến thức cho HS, GV quay lại &yacute; kiến ban đầu v&agrave; y&ecirc;u cầu HS tự chuẩn h&oacute;a kiến thức v&agrave;o vở thực h&agrave;nh.</p> <p>- Y&ecirc;u cầu HS r&uacute;t ra kết luận về c&aacute;c bộ phận của c&acirc;y dương xỉ.</p> <p>- GV hướng dẫn HS ghi nhớ kiến thức.</p> <p><em>? C&acirc;y dương xỉ sinh sản bằng g&igrave;?</em></p> <p><em>? Tr&igrave;nh b&agrave;y sự ph&aacute;t triển của dương xỉ?</em></p> <p>- GV kết luận b&agrave;i</p> </td> <td style="height:58px; width:311px"> <p>- HS đối chiếu kết quả, sửa sai theo kiến thức chuẩn.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- HS ghi ch&eacute;p c&aacute;c kết luận v&agrave;o vở thực h&agrave;nh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&nbsp;* Kết luận</strong></p> <p>- Sống tr&ecirc;n cạn</p> <p>- Cơ quan sinh dưỡng gồm</p> <p>+&nbsp; Rễ thật</p> <p>+&nbsp; Th&acirc;n rễ mọc ngầm, h&igrave;nh trụ</p> <p>+&nbsp; L&aacute; gi&agrave; cuống d&agrave;i, l&aacute; non c&oacute; đầu cuộn tr&ograve;n</p> <p>-&nbsp; Cơ quan sinh sản: T&uacute;i b&agrave;o tử (nằm ở mặt dưới của l&aacute; gi&agrave;).</p> <p>-&nbsp; C&oacute; nhiều dạng kh&aacute;c nhau: rau bợ, c&acirc;y l&ocirc;ng cu li...đều mang đặc điểm chung l&agrave;: c&aacute;c l&aacute; non đều cuộn tr&ograve;n lại ở đầu.</p> <p><strong>3. Luyện tập - Củng cố</strong></p> <p>- GV y&ecirc;u cầu HS trả lời c&acirc;u hỏi/sgk</p> <p>- GV y&ecirc;u cầu HS</p> <p><em>H&atilde;y viết sơ đồ sự ph&aacute;t triển của dương xỉ?</em></p> <p><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" style="height:42px; width:42px" /><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" style="height:12px; width:55px" /><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" style="height:12px; width:46px" />C&acirc;y d/xỉ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;t&uacute;i b&agrave;o tử&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b&agrave;o tử&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif" style="height:39px; width:12px" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif" style="height:15px; width:47px" /><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif" style="height:31px; width:40px" /><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif" style="height:12px; width:37px" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tinh tr&ugrave;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; t&uacute;i tinh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif" style="height:30px; width:39px" />Hợp tử&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nguy&ecirc;n tản</p> <p><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif" style="height:19px; width:31px" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif" style="height:12px; width:46px" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; no&atilde;n cầu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; t&uacute;i no&atilde;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>4. Vận dụng</strong></p> <p>- GV y&ecirc;u cầu HS trả lời c&acirc;u hỏi:</p> <p><em>? So s&aacute;nh c&aacute;c đặc điểm cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ với r&ecirc;u kh&aacute;c nhau điểm n&agrave;o?</em></p> <p>(Gi&aacute;o vi&ecirc;n ghi nhanh l&ecirc;n bảng).</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="height:23px; width:235px"> <p><strong>R&ecirc;u</strong></p> </td> <td style="height:23px; width:222px"> <p><strong>Dương xỉ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:67px; width:235px"> <p>-&nbsp; Rễ giả</p> <p>- Th&acirc;n, l&aacute; cấu tạo đơn giản</p> <p>-&nbsp; Chưa c&oacute; mạch dẫn</p> </td> <td style="height:67px; width:222px"> <p>-&nbsp; Rễ thật</p> <p>-&nbsp; Th&acirc;n, l&aacute; thật</p> <p>-&nbsp; C&oacute; mạch dẫn</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><em>? Qua sự so s&aacute;nh em r&uacute;t ra nhận x&eacute;t g&igrave; về sự tiến ho&aacute; của dương xỉ so với r&ecirc;u?</em></p> <p>(C&acirc;y dương xỉ cấu tạo phức tạp hơn so với c&acirc;y r&ecirc;u, tiến ho&aacute; hơn, cấu tạo ph&ugrave; hợp với m&ocirc;i trường sống ở cạn hơn (c&oacute; mạch dẫn))</p> <p><strong>5. M</strong><strong>ở rộng -</strong><strong> T&igrave;m t&ograve;i</strong></p> <p>- Đọc mục: Em c&oacute; biết/sgk.</p> <p>- L&agrave;m mẫu kh&ocirc; c&acirc;y dương xỉ.</p> <p>- Về nh&agrave; học b&agrave;i, chuẩn bị b&agrave;i chu đ&aacute;o tiết sau &ocirc;n tập.</p> <p><strong>IV. R&Uacute;T KINH NGHIỆM</strong></p> <p>..................................................................................................................................................................................................................................................................................</p>
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hải
data/2091596853455634131/tintuc/files/03.2018/Quy%E1%BA%BFt%20-%20C%C3%A2y%20d%C6%B0%C6%A1ng%20x%E1%BB%89.rar

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường