Tin từ đơn vị khác

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">H&ograve;a chung kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi phấn khởi của học sinh cả nước ch&agrave;o mừng ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam. Chiều nay&nbsp;19-11-2018 trường tiểu học x&atilde; Ti&ecirc;u Động đ&atilde; tổ chức giao lưu văn nghệ. Mỗi lớp đ&atilde; chuần bị một tiết mục đặc sắc nhất với sự đầu tư về trang phục l&agrave;m cho buổi biểu diễn th&ecirc;m phần hấp dẫn.&nbsp;Đ&acirc;y cũng l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; đầy &yacute; nghĩa m&agrave; c&aacute;c em học sinh d&acirc;ng tặng c&aacute;c thầy, c&aacute;c c&ocirc; đ&atilde; dạy dỗ c&aacute;c em n&ecirc;n người.&nbsp;Buổi giao lưu đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ, c&aacute;c em học sinh hết sức vui tươi v&agrave; phấn khởi. Niềm vui thể hiện r&otilde; tr&ecirc;n từng&nbsp;khu&ocirc;n mặt mỗi em.&nbsp;Kết th&uacute;c buổi biểu diễn, th&agrave;y Trần Mạnh H&agrave; ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; l&ecirc;n trao phần thưởng cho những lớp c&oacute; tiết mục hay v&agrave; &yacute; nghĩa nhất.</span></span></p>
Tác giả: Admin

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường