Tin từ đơn vị khác

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Để ch&agrave;o mừng ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11/2018, Ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo huyện B&igrave;nh Lục đ&atilde; tổ chức hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi m&ocirc;n To&aacute;n v&agrave; Tiếng Việt trong to&agrave;n huyện,&nbsp;cụm thi số 3 được tổ chức ttại trường tiểu học x&atilde; Ti&ecirc;u Động gồm 4 trường tiểu học của c&aacute;c x&atilde; An L&atilde;o, Ti&ecirc;u Động, La Sơn v&agrave; Mỹ Thọ. Hội thi đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, đ&acirc;y l&agrave; một trong những dịp để gi&aacute;o vi&ecirc;n trong nh&agrave; trường c&oacute; cơ hội được dự giờ, học hỏi kinh nghi&ecirc;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n từ c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n trường bạn.&nbsp;Trường tiểu học x&atilde; Ti&ecirc;u Động c&oacute; c&ocirc; Nguyễn Thị Hương Li&ecirc;n l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu đại diện cho trường tham gia hội thi n&agrave;y v&agrave; đ&atilde; đạt được kết quả tốt.</span></span></p>
Tác giả: Admin
data/17625963371483056914/tintuc/files/11.2018/anh%20hoi%20giang.jpg

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường