KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

        PHÒNG GD-ĐT PHỦ LÝ        CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO                     Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 


       

     Số:109 / KH-THĐ               P. Trần Hưng Đạo,  ngày 01  tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

Năm học 2019- 2020

 


Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGD-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1013/PGDĐT-TH, ngày 27/9/2019 của phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tháng 10 năm học 2019-2020 cấp tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường,

          Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Bình bầu, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến; khẳng định vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm nâng cao vai trò, năng lực và sáng tạo trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức bình bầu phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm hay, góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp cho các giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp ở các nhà trường.

- Việc bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi không làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy của trường và học tập của học sinh.

II. Thời gian, nội dung và hình thức bình bầu:

1. Thời gian: Ngày 30/10/2019

2. Hình thức bình bầu:

- Các tổ chuyên môn lập danh sách giáo viên của tổ đăng ký tham dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường nộp về nhà trường ngày 16/10/2019.

- Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công cố kết quả.

3. Nội dung bình bầu:

Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên

3.1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;

3.2. Sáng kiến kinh nghiệm đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

3.3. Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;

3.4. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;

3.5. Sự tín nhiệm của HS lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, ĐoànTNCSHCM, Đội TNTPHCM)

III. Hồ sơ và điều kiện tham gia bình bầu:

1. Hồ sơ dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm

Mỗi giáo viên đăng ký bình bầu GVCN giỏi nộp về nhà trường:

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng trong năm học 2018-2019.

- Sáng kiến hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về công tác chủ nhiệm lớp.

 - Các hồ sơ khác về công tác chủ nghiệm (nếu có để tham khảo).

2. Điều kiện được tham dự bình bầu:

Giáo viên đủ điều kiện để bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đảm bảo các điều kiện sau:

         - Là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong trường và có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên.

         - Được xếp loại CNNGV Tiểu học và xếp loại viên chức từ loại khá trở lên.

         - Lớp do GV chủ nhiệm có tiến bộ rõ về mọi mặt.

- Được giáo viên trong tổ chuyên môn chọn cử.

IV. Công nhận và sử dụng kết quả giáo viên chủ nhiệm giỏi:

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

-  Giáo viên chủ nhiệm đạt Danh hiệu “Giáo viên chủ nhiện lớp giỏi” được cấp giấy chứng nhận và thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chuyên môn

- Các tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên trong tổ xem xét, đăng ký, lựa chọn cử giáo viên tham dự bình bầu cấp trường (không hạn chế số lượng).

- Đôn đốc giáo viên đăng ký được bình bầu GVCN giỏi hoàn thiện hồ sơ nộp về trường ngày 21/10/2019( đ/c Oanh nhận).

2. Tổ văn phòng và các tổ chuyên môn của nhà trường:

- Chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ cho hội nghị tổ chức bình bầu.

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban bình bầu GVCN giỏi cấp trường và tổ chức cho giáo viên trong trường bình bầu không làm ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học của nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường  năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các bộ phận phản ánh kịp thời về lãnh đạo nhà trường để xem xét, giải quyết ./.

 

Nơi nhận:                                                                                             

- Các tổ CM;

- Tổ Văn phòng;

- Lưu: VT.                                                                                                

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

     Đinh Thị Bích Thuận

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục