Thời khóa biểu khối 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2016)


Thứ Tiết Lớp 2A  Lớp 2B Lớp 2C Lớp 2D Lớp 2E
Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2  GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV 
Hai 1 CC VNhàn MT Thu CC KNgoc Ltoán KNgoc Nghỉ CC   Nghỉ CC   Nghỉ CC Phúc
2 T VNhàn LToán VNhàn T KNgoc MT Thu ÂN T Nguyệt T Phúc
3 TV VNhàn TAnh Thúy TV KNgoc ĐĐ KNgoc TV Đ Hà ÂN TV Phúc
4 TV VNhàn     TV KNgoc     T Nguyệt TV Đ Hà ÂN
5                            
Ba 1 Nghỉ T VNhàn Nghỉ TAnh Thúy T Nguyệt LToán Nguyệt TV Đ Hà TV Đ Hà TV Phúc LToán Phúc
2 TV VNhàn T KNgoc TV Đ Hà T A Thúy T Nguyệt LToán Nguyệt TV Phúc ĐĐ Phúc
3 TNXH VNhàn TV KNgoc TV Đ Hà TD Nguyệt TD Nguyệt TV Đ Hà TAnh Thúy TD Phúc
4 THTNXH VNhàn TNXH KNgoc ĐĐ Đ Hà     T A Thúy     T Phúc    
5                                
1 TAnh Thúy ÂN T KNgoc LTV KNgoc Nghỉ T Nguyệt Nghỉ TV Đ Hà Nghỉ T Phúc
2 T VNhàn LTV VNhàn TAnh Thúy ÂN TV Đ Hà T Nguyệt TV Phúc
3 TV VNhàn TD VNhàn TV KNgoc TD KNgoc TV Đ Hà TNXH Nguyệt TV Phúc
4 TV VNhàn     TV KNgoc     HĐNG Đ Hà HĐNG Nguyệt TNXH Phúc
5                            
Năm 1 Nghỉ T VNhàn Nghỉ T KNgoc T A Thúy MT Thu TV Đ Hà TV Đ Hà T Phúc LTV Phúc
2 TV VNhàn TV KNgoc T Nguyệt TC Nguyệt T A Thúy MT Thu TV Phúc HĐNG Phúc
3 TV VNhàn TV KNgoc TV Đ Hà TNXH Nguyệt T Nguyệt ĐĐ Đ Hà TV Phúc MT Thu
4 HĐNG VNhàn HĐNG KNgoc TV Đ Hà     TC Nguyệt     TAnh Thúy    
5                                
Sáu 1 T VNhàn ĐĐ VNhàn T KNgoc THTNXH KNgoc TV Đ Hà LTV Đ Hà T Nguyệt THTNXH Nguyệt T Phúc THTNXH Phúc
2 TV VNhàn TD VNhàn TV KNgoc TD KNgoc TV Đ Hà THTNXH Nguyệt TD Nguyệt LTV Đ Hà TV Phúc TD Phúc
3 TV VNhàn SHL VNhàn TV KNgoc SHL KNgoc T Nguyệt SHL Đ Hà TV Đ Hà SHL Nguyệt TV Phúc SHL Phúc
4 TC VNhàn     TC KNgoc     TD Nguyệt     TV Đ Hà     TC Phúc    
5                                        Hiệu trưởng    Đinh Thị Bích Thuận


Tin cùng chuyên mục