Thông tin về đội ngũ CBGV,NV đến tháng 5 năm 2018

Biểu mẫu 08

   PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

 


THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trường tiểu học (tính đến ngày 31/5/2018)

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 36

 

 

22

12

2

 

4

 19

10

 

 

 

 

I

Giáo viên

 31

 

 

17

 12

2

 

 4

 18

9

 15

 15

 1

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

 3

 

 

3

 

 

 

 

 

 3

 3

 

 

 

3

Tin học

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

5

Mỹ thuật

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 1

 

 

6

Thể dục

 1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 1

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

Kiêm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 Kiêm

nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Trần Hưng Đạo, ngày 01 tháng 6 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Đinh Thị Bích Thuận

Tải tệp đính kèm
Tin cùng chuyên mục