KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

     

         PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO                   Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 


           Số: 110/KH-THĐ                          Phường Trần Hưng Đạo, ngày 01 tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 Năm học 2018-2019

 


         Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GD thường xuyên đươc ban hành kèm theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD-ĐT,

Căn cứ Công văn số 800/PGDĐT-TH, ngày 25/9/201 của phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tháng 10 năm học 2018-2019 cấp tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường,

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích.

          - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học.

          - Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục.

          - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

- Lựa chọn những giáo viên có thành tích xuất sắc để tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

2. Yêu cầu:                           

- Hội thi được tổ chức theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các môn học được quy định trong chương trình giáo dục của cấp học.  

- Việc tổ chức Hội thi phải gọn nhẹ, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi chuyên môn.

II. Kế hoạch tổ chức.     

1. Đối tượng và điều kiện  dự thi:            

 Là những giáo viên tiêu biểu đang trực tiếp giảng dạy tại trường, tự nguyện đăng ký tham gia và được xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVTH năm học trước từ loại khá trở lên.

2. Nội dung thi:  

 Nội dung 1: Giáo viên tham gia dự thi 1 sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Nội dung 2:  Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về:

- Những chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành;

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc cách sử lý tình huống sư phạm.               

Nội dung 3: Thực hành giảng dạy 2 tiết, trong đó 1 tiết Toán và 1 tiết Tiếng Việt trong đó 1 tiết do GV tự chọn, 1 tiết do trường chỉ định (Đối với GV dạy hát nhác, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Thể dục dạy theo môn chuyên ngành được đào tạo)

( Tên bài dạy của tiết dạy tự chọn và tiết dạy bắt buộc nằm trong phân phối chương trình thuộc tuần 6,7,8 của Bộ GD-ĐT chương trình của Bộ ).

3. Thời gian tổ chức Hội thi

Từ ngày 10/10/2018 đến ngày 02/11/2018; trong đó:

- Ngày 15/10/2018: Giáo viên nộp sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và làm bài kiểm tra năng lực (đề kiểm tra dạng đề mở, mỗi giáo viên thực hiện 1 đề riêng)

- Từ ngày 16/10/2018 đến ngày 21/10/2018: Chấm sánh kiến kinh nghiệm.

- Từ ngày 16/10/2018: Giáo viên thi giảng theo lịch.

4. Đánh giá kết quả thi:

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

  + Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên (thang điểm 10).

  + Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên ( thang điểm 10).

            + Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi. Giờ dạy được đánh giá theo thang điểm 20 và các tiêu chí về kiến thức và kĩ năng được ghi trong phiếu đánh giá tiết dạy xếp loại chuyên môn nghiệp vụ giáo viên  ban hành theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 về chuẩn  nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

- Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận  danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường  và trao thưởng cho những giáo viên đạt các yêu cầu trên.

III. Tổ chức thực hiện:

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban tổ chức, ban giám khảo hội thi

- Chuẩn bị các điều kiện cho hội thi ( Ra đề KT năng lực, chọn bài dạy bắt buộc, lên lịch dạy …):  Phó hiệu trưởng

- Sau mỗi giờ dạy, Ban giám khảo tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm và cho điểm. Điểm của mỗi giờ dạy là điểm TB cộng của các giám khảo.

          Trên đây là toàn bộ kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019. Trong quá trình triển khai và thực hiện có gì vướng mắc các tổ trưởng chuyên môn trực tiếp báo cáo với Ban giám hiệu để kịp thời giải quyết./.      

         

 Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD-ĐT( Thay cho b/c);                                                                                                                                                                             

 - Các tổ trưởng CM;

 - Lưu: VT, TH.                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                               

 

                                                                                                                    Đinh Thị Bích Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục