Bạn cần biết

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

       PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ       CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

            Số:153/KH-THĐ              P. Trần Hưng Đạo, ngày 13 tháng 12  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I, năm học 2019-2020

Căn cứ Công văn số 1259/PGDĐT-TH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I, năm học 2019-2020;

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường,

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I, năm học 2019-2020 nh­ư sau: 

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          1.  Mục đích:

          - Đánh giá kết quả học tập của học sinh đã đạt được trong học kỳ I,  năm học 2019-2020.

          - Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giáo viên điều chỉnh phư­ơng pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tư­ợng học sinh trong  học kỳ II.

          - Lãnh đạo nhà trường tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu và đề ra hướng khắc phục trong công tác chỉ đạo chuyên môn.

          2. Yêu cầu

          - Đề kiểm tra phải đảm bảo phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh:

          +  Mức 1: Nhận biết nhắc lại đúng kiến thức, kỹ năng đã học;

+ Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

 + Mức 3: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các vấn đề quen thuộc, tương tự học tập, trong cuộc sống.

+ Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

         - Giáo viên căn cứ vào kết quả kiểm tra của những học sinh chưa đạt yêu cầu để có biện pháp tích cực giúp học sinh trong học kỳ II.

         - Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá trung thực đư­ợc kết quả học tập trong học kỳ I của học sinh ở tất cả các đối tượng.

   - Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm thang điểm 10.

            II. Nội dung, chư­ơng trình kiểm tra, cấu trúc đề kiểm tra:

          1. Chương trình kiểm tra:

- Chư­ơng trình kiểm tra là ch­ương trình học trong học kỳ I, theo phân phối chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành.

- Môn Tiếng Việt lớp 1 theo phân phối đã in trong  sách thiết kế.

2. Nội dung kiểm tra: 

2.1. Môn kiểm tra:

          - Tiếng Anh phonics lớp1, 2: Kiểm tra theo đề của phonics.

          - Tiếng Anh lớp 3,4,5: Kiểm tra theo đề của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

          - Trường ra đề: Môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa Lý và phần kiểm tra nói của môn Tiếng Anh.

          2.2. Đ kiểm tra và thời gian làm bài:

- Khối 1: 40 phút/1 bài kiểm tra (Môn Toán; bài đọc hiểu; bài viết)

- Khối 2, 3:

+ Môn Toán 50 phút;

+ Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiến thức tiếng Việt: 40 phút;

+ Bài kiểm tra viết: 50 phút.

 - Khối 4,5:

+ Môn Toán: 60 phút;

+ Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiến thức tiếng Việt: 40 phút;

+ Bài kiểm tra viết: 60 phút.

- Các môn còn lại thời gian kiểm tra là 40 phút.

- Môn Tiếng Anh, cụ thể như sau:

+ Lớp 3,4:

 

Kỹ năng đọc-viết

Kỹ năng nghe

Kỹ năng nói

(3-5 phút/1HS)

7h 30

Mở đề

8h 20

Mở túi đề- GV kiểm tra đĩa CD

9h10

Bắt đầu kiểm tra

7h40

Phát đề cho HS

8h 30

Phát đề cho HS

Buổi sáng chưa KT xong thì tiếp tục kiểm tra vào buổi chiều

7h 45

Tính giờ làm bài

8h 35

Tính giờ làm bài

 

 

8h00

Hết giờ làm bài

8h 55

Hết giờ làm bài

 

 


Lớp 5:

Kỹ năng đọc-viết

Kỹ năng nghe

Kỹ năng nói

(5-7 phút/1HS)

7h 30

Mở đề

8h 45

Mở túi đề- GV kiểm tra đĩa CD

9h 35

Bắt đầu kiểm tra

7h40

Phát đề cho HS

8h 55

Phát đề cho HS

Buổi sáng chưa KT xong thì tiếp tục kiểm tra vào buổi chiều

7h 45

Tính giờ làm bài

9h 00

Tính giờ làm bài

 

 

8h 25

Hết giờ làm bài

8h 20

Hết giờ làm bài

 

 


3. Cấu trúc đề kiểm tra:

          3.1. Môn Tiếng Việt:

Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I được tiến hành với 2 bài kiểm tra, cụ thể như sau:

- Bài kiểm tra đọc: 10 điểm, gồm:

+ Bài kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp với kỹ năng nghe nói:

+ Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra kiến thức Tiếng Việt:

- Bài kiểm tra viết: 10 điểm, gồm:

+ Kiểm tra viết chính tả.

+ Kiểm tra tập làm văn.

- Điểm kiểm tra môn Tiếng Việt là điểm TB cộng của điểm 2 bài kiểm tra Đọc; Viết và được làm tròn 0,5 thành 1.

          3.2. Môn Toán:             

- Đề từ khối 1 đến khối 5 đều có trắc nghiệm và tự luận.

+ Phần trắc nghiệm: Kiểm tra tất cả các kiến thức đã học theo quy định; tỷ lệ khoảng 35%.

+ Phần tự luận: Kiểm tra việc rèn các kĩ năng cơ bản về tính toán, các loại toán điển hình của từng khối lớp, cách trình bày bài vv...; tỷ lệ khoảng 65%.

- Đề kiểm tra phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh , gồm khoảng 20 câu hỏi và bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh. Nội dung đề kiểm tra phải cân đối theo các mạch kiếm thức của từng khối lớp và phù hợp với nội dung chương trình học kỳ I.

3.3. Các môn học khác:

Đề kiểm tra gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, được thiết kế theo 4 mức độ, đảm bảo theo chuẩn kiến thức và kỹ năng.

          3.4. Môn Tiếng Anh:

Áp dụng cấu trúc đề của Bộ GD&ĐT đó quy định.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Hiệu trưởng nhà trường xây dựng Kế hoạch và ra Quyết định thành lập Hội đồng ra đề, coi, chấm kiểm tra định kỳ cuối kỳ I.

- Ra đề kiểm tra: Đề theo cấu trúc đã được tập huấn và bán sát thông tư 22/2016/TT-BGDĐT:

+ Duyệt đề kiểm tra môn Tiếng Việt; Khoa học; Lịch sử và Địa lý: Đ/c Oanh

+ Duyệt đề KT môn Toán: Đ/c Thuận.

- Coi kiểm tra: Học sinh làm bài kiểm tra ngồi theo đơn vị lớp đảm bảo không quá 35 HS/phòng kiểm tra, mỗi phòng kiểm tra gồm 2 giám thị coi 1 lớp.

- Chấm kiểm tra:

+ Chấm chéo khối, đảm bảo 2 giám khảo chấm 1 bài kiếm tra.

+ Dọc phách trước khi chấm. (BGH, tổ hành chính)

+ Yêu cầu giám khảo sửa lỗi, nhận xét vào bài học sinh, bài kiếm tra được trả lại cho học sinh.

- Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ kiểm tra: Đ/c Oanh chỉ đạo tổ hành chính.

            IV. LỊCH THỰC HIỆN:

          1. Lịch kiểm tra:

           - Ngày 20/12/2019: Buổi sáng kiểm tra đọc thành tiếng khối 3,4,5; buổi chiều kiểm tra đọc thành tiếng khối 1;2.

           - Sáng ngày 22/ 12 /2019: Kiểm tra Toán, Tiếng việt khối 2;4.

 - Chiều ngày 22/ 12 /2019: Kiểm tra Toán, Tiếng việt khối 1;3.

            - Sáng ngày 23/ 12/ 2019: Kiểm tra Toán, Tiếng việt khối 5.

            - Ngày 24/ 12 2019: Kiểm tra môn Tiếng Anh khối 3.

           - Ngày 25/ 12 /2019: Kiểm tra  môn Tiếng Anh khối 4

           - Sáng ngày 26/ 12 / 2019 : Kiểm tra môn Tiếng Anh khối 5;

- Chiều ngày 27/ 12 / 2019 : Kiểm tra Khoa học, LS và ĐL đối với khối 4,5.

 - Ngày 30/ 12/ 2019: Kiểm tra Tiếng Anh phonics lớp 1.

           - Sáng ngày 31/ 12 2019: Kiểm tra Tiếng Anh  phonics lớp 2.

          2. Lịch chấm kiểm tra:

 - Chiều các ngày 24;25; 26/12/2019: Chấm KT Toán; Tiếng Việt; Khoa học; LS và Địa Lý.

- Từ ngày 25/12/2019 đến 02/01/2020: Chấm kiểm tra môn Tiếng Anh

          3. Thời gian làm việc: Sáng: 7 giờ 30 phút;  Chiều: 13 giờ 30 phút.

          4. Phân công coi kiểm tra (Có bản chi tiết đính kèm):           

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiển tra định kỳ cuối học kỳ I, năm học 2019-2020. Yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

   - PHT

   - Các tổ CM                                                                      

   - Lưu: VT                                                                                      

                                                                                           Đinh Thị Bích Thuận

Các tin khác

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

Thông tin Kết quả chất lượng GD sau kiểm tra lại trong hè 2019

Kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 8 năm 2019
Xem thêm...