Thời khóa biểu khối 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO


                            THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2016 - 2017

                                                                            (Thực hiện từ ngày 5 tháng 9  năm 2016)                                          
Thứ Tiết Lớp  5A Lớp  5B Lớp 5C Lớp  5D
Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV 
Hai 1 CC   T Sinh CC   TV ĐNgọc CC   T L Hà CC   TV Ng Nhàn
2 TV Sinh Khoa Sinh TV ĐNgọc T ĐNgọc TV Ng Nhàn LT L Hà T L Hà TV Ng Nhàn
3 TV Sinh HĐNG Sinh TV ĐNgọc HĐNG ĐNgọc TV Ng Nhàn TD L Hà Hát Sử Ng Nhàn
4 ĐĐ Sinh     ĐĐ ĐNgọc     Hát     ĐĐ Ng Nhàn    
5                                
Ba 1 T Sinh Nghỉ MT Thu Nghỉ T L Hà LTV Ng Nhàn TV Ng Nhàn Nghỉ
2 MT Thu T ĐNgọc Khoa L Hà Sử Ng Nhàn TV Ng Nhàn
3 TV Sinh TV ĐNgọc MT Thu HĐNG Ng Nhàn T L Hà
4 TD Sinh Khoa ĐNgọc TV Ng Nhàn     MT Thu
5 TV Sinh KT ĐNgọc         KT L Hà
1 T Sinh LT Sinh TV ĐNgọc LT ĐNgọc T Anh B Thảo Nghỉ TV Ng Nhàn LT L Hà
2 Hát KT Sinh TV ĐNgọc TD ĐNgọc T Anh B Thảo TV Ng Nhàn TD L Hà
3 TV Sinh Địa Sinh T ĐNgọc T Anh Tám T L Hà T Anh B Thảo HĐNG L Hà
4 TV Sinh     Khoa ĐNgọc     TV Ng Nhàn T Anh B Thảo    
5                 TV Ng Nhàn        
Năm 1 TV Sinh T Anh Tám T Anh Tám LTV ĐNgọc ĐĐ Ng Nhàn TD L Hà T L Hà LTV Ng Nhàn
2 TV Sinh T Anh Tám T Anh Tám THkhoa ĐNgọc TV Ng Nhàn THkhoa Ng Nhàn T L Hà THkhoa L Hà
3 T Sinh THkhoa Sinh T ĐNgọc TD ĐNgọc TV Ng Nhàn KT L Hà Khoa L Hà T Anh B Thảo
4 Khoa Sinh     T ĐNgọc     T L Hà     TV Ng Nhàn    
5                                
Sáu 1 T Anh Tám LTV Sinh TV ĐNgọc Địa ĐNgọc T Anh B Thảo Khoa L Hà T L Hà Địa Ng Nhàn
2 T Anh Tám Sử Sinh TV ĐNgọc SHL ĐNgọc T Anh B Thảo Địa Ng Nhàn TD L Hà SHL L Hà
3 TD Sinh SHL Sinh Sử ĐNgọc T Anh Tám T L Hà SHL Ng Nhàn TV Ng Nhàn T Anh B Thảo
4 T Sinh     Hát     TV Ng Nhàn     Khoa L Hà    
5                                


Hiệu trưởng
 Đinh Thị Bích Thuận
Tin cùng chuyên mục