Quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:     24   /QĐ-TH THĐ

P. Trần Hưng Đạo, ngày 22 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ tư vấn học đường

Năm học 2017-2018


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH
TRẦN HƯNG ĐẠO

 
       Căn cứ Điều lệ trư­ờng Tiểu học đư­ợc ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý,

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn học đường gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng - Tổ trưởng

2. Bà Lại Thị Hà - Chủ tịch công đoàn - Tổ phó

3. Bà Nguyễn Thị Hồng - Tổng phụ trách Đội - Thành viên

4. Bà Tạ Thị Sinh - Bí thư đoàn thanh niên - Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Tĩnh - Tổ trưởng tổ CM khối 2,3- Thành viên

6. Bà Trần Thị Ngọc - Tổ trưởng tổ CM khối 1- Thành viên

7. Ông Lê Việt Hùng - Giáo viên - Thành viên

8. Bà Trần Thị Chinh - Phụ trách y tế trường học - Thành viên,

9. Ông Nguyễn Đắc Khánh - Phó trưởng ban Đại diện CMHS - Thành viên.

          Điều 2. Tổ tư vấn có trách nhiệm:

          1. Xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

          2. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tâm lý của học sinh nhằm có định hướng kịp thời, giúp cho học sinh vượt qua các trở ngại tâm lý để tiếp tục học tập;

          Điều 3. Tổ văn phòng, các tổ chuyên môn, các đoàn thể và các ông(bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

    HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

 

- Đăng Website;

                              (Đã ký)

- Lưu VT.

 

 

 

                                                                           Đinh Thị Bích Thuận

 

 

 

Tin cùng chuyên mục