Bạn cần biết

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT  PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

 

     Số: 05/KH-THĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


    Phường Trần Hưng Đạo, ngày18 tháng 01năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi "Trạng Nguyên Tiếng Việt"

Năm học 2018 – 2019

 


Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành Điệu lệ trường tiểu học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Công văn số 775/PDGĐT-TH  ngày14 tháng 9 năm 2018 của phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo;

Căn cứ công văn số 224/BTC-TNTV ngày 03/12/2018 của Ban tổ chức Trạng Nguyên Tiếng Việt về việc hướng dẫn tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2018-2019,

          Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức chi học sinh thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” cấp trường, năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc.

        2.Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học môn học Tiếng Việt phù hợp. 

        3.Tạo ra sân chơi trực tuyến về tiếng Việt để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường.

        4.Giúp học sinh thêm yêu tiếng Việt, hiểu rõ về địa lý, lịch sử, văn hóa, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng dự thi: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 có nguyện vọng đăng ký dự thi và được Ban tổ chức duyệt ID.

2. Thời gian: Theo lịch của chương trình, cụ thể như sau:

Vòng thi số 14, ngày 20/02/2019

3. Nội dung thi: Cuộc thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” được mô phỏng theo các kỳ thi Khoa Bảng thời xưa với hình thức thi hiện đại và hệ thống thi trực tuyến. Kiến thức thi là môn tiếng Việt theo chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hình thức thi: Thi trực tuyến.

- Học sinh đăng ký tài khoản trên trang website http://trangnguyen.edu.vn  và qua các vòng tự luyện sau đó gửi đăng ký về nhà trường.

- Nhà trường gửi danh sách học sinh đăng ký dự thi các cấp cho BTC cấp quốc gia qua địa chỉ email của BTC: giaovien@trangnguyen.edu.vn để duyệt ID. Ban tổ chức cấp trường sẽ tổ chức thi và nhận mã thi cấp cho học sinh dự thi. Những học sinh dự thi bằng mã sẽ được công nhận kết quả.

5. Địa điểm thi: Tại  trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

6. Cơ cấu giải thưởng:

          - Tổng số học sinh đạt giải cấp trường không quá 50% số học sinh tham gia đối với từng khối lớp.

          - Nhà trường cấp giấy chứng nhận học sinh đạt giải cho học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          - Đối với nhà trường:

          + Ra Quyết định thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

          + Chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho cuộc thi như : Phân công phòng thi, thuê phòng máy tính, kiểm tra các điều kiện của phòng máy, huy động laptop, ....

          - Đối với giáo viên: Căn cứ vào kế hoạch tổ chức của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tuyên truyền học sinh các lớp và cha mẹ học sinh về thời gian, quy mô tổ chức, quy định của cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp trường, tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi, nhắc nhở học sinh ghi nhớ tên đăng nhập, mật khẩu tương ứng với ID đã đăng ký với nhà trường. 

          - Tham gia coi thi gồm: Đ. Hà; Phúc; V. Nhàn

          Trên đây là kế hoach tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” qua mạng Internet cấp trường năm học 2018-2019. Những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các thành viên phảm ánh kịp thời về Hiệu trưởng nhà trường để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- P.HT, tổ trưởng CM  (để thực hiện);

- Ban tổ chức (để thực hiện);

- Niêm yết phòng GV, website;

- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Thị Bích Thuận

 

Các tin khác

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

Thông tin Kết quả chất lượng GD sau kiểm tra lại trong hè 2019

Kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 8 năm 2019
Xem thêm...