Thời khóa biểu khối 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2016)


Thứ Tiết Lớp 3A Lớp 3B Lớp 3C Lớp 3D
Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2  GV 
Hai 1 CC   TV   CC   Nghỉ CC   Nghỉ CC   Nghỉ
2 TAnh Tám TV   TV Thảo TV YếnA Toán Tĩnh
3 TAnh Tám Toán   TV Thảo Toán Tám MT Thu
4 TV       MT Thu TAnh Tám TV YếnA
5         ĐĐức Thảo TAnh Tĩnh ĐĐức YếnA
Ba 1 TV   TCông   Toán Thảo TA Tám TV YếnA TV YếnA Toán Tĩnh LToán Tĩnh
2 Toán   LTV   Toán Thảo TA Tám TV YếnA LTV YếnA TNXH Tĩnh THTNXH Tĩnh
3 Toán   TD   TV Thảo TD Thảo T Công YếnA ĐĐức YếnA TD Tĩnh TAnh Tám
4 TNXH       TNXH Thảo     Toán Tĩnh     TV YếnA    
5                                
1 TV   LToán   TV Thảo TV Thảo Toán Tĩnh LToán Tĩnh TV YếnA TAnh Tám
2 TV   HĐNG   TV Thảo LTV Thảo Toán Tĩnh TD Tĩnh TV YếnA TAnh Tám
3 MT Thu  nhạc Toán Thảo HĐNGLL Thảo TNXH Tĩnh HĐNGLL YếnA T Công YếnA HĐNGLL Tĩnh
4 Toán       TNXH Thảo     MT Thu     Toán Tĩnh    
5                                
Năm 1 TV   Nghỉ TV Thảo TD Thảo TV YếnA TD Tĩnh Toán Tĩnh TV YếnA
2 TV   TV Thảo LToán Thảo TV YếnA TNXH Tĩnh TNXH Tĩnh LTV YếnA
3 Toán   Toán Thảo THTNXH Thảo TAnh Tám THTNXH Tĩnh TV YếnA TAnh Tám
4 TNXH   TCông Thảo     TAnh Tám     TV YếnA    
5 TD                          
Sáu 1 Nghỉ TAnh Tám  nhạc Nghỉ Toán Tĩnh Nghỉ TV YếnA Nghỉ
2 TAnh Tám Toán Thảo  nhạc Toán Tĩnh
3 SHL   TAnh Tám TV YếnA Â nhạc
4     TAnh Tám TV YếnA TD Tĩnh
5     SHL Thảo SHL YếnA SHL Tĩnh


Hiệu trưởng
Đinh Thị Bích Thuận
Tin cùng chuyên mục