Thông tin về Đội ngũ đầu năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

            TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

 


THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước  NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

33

32

1

 

 

17

14

2

 

 

I

Giáo viên

27

27

0

0

0

11

14

2

0

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Thể dục

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Âm nhạc

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

5

Tin học

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

0

0

0

3

0

0

0

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

2

1

0

0

3

0

0

0

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Phủ Lý, ngày 11  tháng 9 năm 2017

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                        (Ký tên và đóng dấu)

 

                                                         (Đã ký)

                                                             Đinh Thị Bích Thuận

Tải tệp đính kèm
Tin cùng chuyên mục