Bạn cần biết

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO                 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 


           Số: 107/KH-THĐ                          Phường Trần Hưng Đạo, ngày 01 tháng 10  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 Năm học 2019-2020

 


         Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GD thường xuyên đươc ban hành kèm theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD-ĐT,

Căn cứ Công văn số 1013/PGDĐT-TH, ngày 27/9/2019 của phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tháng 10 năm học 2019-2020 cấp tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường;

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-THTHĐ ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo về việc thành lập ban tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019-2020,

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích.

          - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học.

          - Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục.

          - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

- Lựa chọn những giáo viên có thành tích xuất sắc để tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

2. Yêu cầu:                           

- Hội thi được tổ chức theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các môn học được quy định trong chương trình giáo dục của cấp học.  

- Việc tổ chức Hội thi phải gọn nhẹ, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi chuyên môn.

II. Kế hoạch tổ chức.     

1. Đối tượng và điều kiện  dự thi:            

 Là những giáo viên tiêu biểu đang trực tiếp giảng dạy tại trường, tự nguyện đăng ký tham gia và được xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVTH năm học trước từ loại khá trở lên.

2. Nội dung thi:  

 Nội dung 1: Giáo viên tham gia dự thi 1 sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Nội dung 2:  Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về:

- Những chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành;

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc cách sử lý tình huống sư phạm.               

Nội dung 3: Thực hành giảng dạy 2 tiết, trong đó 1 tiết Toán và 1 tiết Tiếng Việt trong đó 1 tiết do GV tự chọn, 1 tiết do trường chỉ định (Đối với GV dạy hát nhác, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Thể dục dạy theo môn chuyên ngành được đào tạo)

( Tên bài dạy của tiết dạy tự chọn và tiết dạy bắt buộc nằm trong phân phối chương trình thuộc tuần 6,7,8 của Bộ GD-ĐT chương trình của Bộ GD-ĐT ).

3. Thời gian tổ chức Hội thi

Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 01/11/2019; trong đó:

- Ngày 16/10/2019: Giáo viên nộp sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và làm bài kiểm tra năng lực (đề kiểm tra dạng đề mở, mỗi giáo viên thực hiện 1 đề riêng)

- Từ ngày 17/10/2019 đến ngày 20/10/2019: Chấm sánh kiến kinh nghiệm và bài kểm tra năng lực.

- Từ ngày 16/10/2019: Giáo viên thi giảng theo lịch.

4. Đánh giá kết quả thi:

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

  + Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên (thang điểm 10).

  + Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên ( thang điểm 10).

            + Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi. Giờ dạy được đánh giá theo thang điểm 20 và các tiêu chí về kiến thức và kĩ năng được ghi trong phiếu đánh giá tiết dạy xếp loại chuyên môn nghiệp vụ giáo viên  ban hành theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 về chuẩn  nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

- Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận  danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường  và trao thưởng cho những giáo viên đạt các yêu cầu trên.

III. Tổ chức thực hiện:

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi

- Chuẩn bị các điều kiện cho hội thi ( Ra đề KT năng lực, chọn bài dạy bắt buộc, lên lịch dạy …):  Phó hiệu trưởng

- Sau mỗi giờ dạy, Ban giám khảo tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm và cho điểm. Điểm của mỗi giờ dạy là điểm TB cộng của các giám khảo.

          Trên đây là toàn bộ kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020. Trong quá trình triển khai và thực hiện có gì vướng mắc các tổ trưởng chuyên môn trực tiếp báo cáo với Ban giám hiệu để kịp thời giải quyết./.      

         

 Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD-ĐT( Thay cho b/c);                                                                                                                                                                                                     

 - Các tổ trưởng CM;

 - Lưu: VT, TH.                                                                                           (Đã ký)

                                                                                               

 

                                                                                             Đinh Thị Bích Thuận

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai danh mục Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Công khai danh mục Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Thông tin đội ngũ cuối năm học 2019-2020

Thông tin đội ngũ cuối năm học 2019-2020

Thông tin cơ sở vật chất cuối năm học 2019-2020

Thông tin cơ sở vật chất cuối năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020
Xem thêm...