Thời khóa biểu khối 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2016)


Thứ Tiết Lớp 1A  Lớp 1B Lớp 1C Lớp 1D
Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2  GV 
Hai 1 CC   TV TNgọc CC   ĐĐ The CC   TAnh Thúy CC   ĐĐ LHạnh
2 ĐĐ TNgọc TV TNgọc TV The T The TV Tuyết ĐĐ Tuyết TV LHạnh TAnh Thúy
3 TAnh Thúy LToán TNgọc TV The LToán The TV Tuyết LToán Tuyết TV LHạnh LToán LHạnh
4 T TNgọc     TAnh Thúy     T Tuyết     T LHạnh    
5                                
Ba 1 TV TNgọc LTV TNgọc TV The LTV The TV Tuyết LTV Tuyết Nghỉ TV LHạnh
2 TV TNgọc HĐNG TNgọc TV The HĐNG The TV Tuyết HĐNG Tuyết TV LHạnh
3 T TNgọc THTC TNgọc T The THTC The T Tuyết THTC Tuyết THTC LHạnh
4 MT TNgọc     MT The     MT Tuyết        
5                            
1 TV TNgọc LTNXH TNgọc TV The TAnh Thúy TD Tuyết LTNXH Tuyết TV LHạnh LTV LHạnh
2 TV TNgọc HĐNG TNgọc TV The HĐNG The T Tuyết TAnh Thúy TV LHạnh HĐNG LHạnh
3 Hát TD TNgọc T The LTNXH The TV Tuyết HĐNG Tuyết T LHạnh TAnh Thúy
4 T TNgọc     TC The     TV Tuyết     TC LHạnh    
5                                
Năm 1 TV TNgọc TNXH TNgọc Nghỉ TV The TV Tuyết TC Tuyết TV LHạnh Hát
2 TV TNgọc TC TNgọc TV The TV Tuyết Hát TV LHạnh HĐNG LHạnh
3 TAnh Thúy LTV TNgọc Hát TNXH Tuyết LTV Tuyết T LHạnh LTNXH LHạnh
4 T TNgọc         T Tuyết     MT LHạnh    
5                            
Sáu 1 Nghỉ TV TNgọc TD The TNXH The Nghỉ TV Tuyết TV LHạnh LTV LHạnh
2 TV TNgọc T The LTV The TV Tuyết TV LHạnh TD LHạnh
3 SHL TNgọc TV The SHL The SHL Tuyết T LHạnh SHL LHạnh
4     TV The         TNXH LHạnh    
5                        


Hiệu trưởng
Đinh Thị Bích Thuận
Tin cùng chuyên mục