Thông tin Báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

HĐTS TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

 


Số: 60/BC-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              Phủ Lý, ngày 31 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

                   

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý

 

 

          Thực hiện kế hoạch phát triển năm học 2019 -2020 của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã được UBND thành phố và Phòng GD-ĐT phê duyệt, giao chỉ tiêu;

          Thực hiện kế hoạch số 360/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về kế hoạch công tác tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2019,

          Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Trần Hưng Đạo báo cáo tổng hợp kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 như sau:

          1. Tổng điều tra dân số trẻ trong độ tuổi sinh năm 2013 trên địa bàn được Phòng GD&ĐT thành phố phê duyệt: 181 trẻ

          2. Số học sinh đã tuyển:

          -  Số học sinh đã tuyển trong tuyến là: 146 học sinh.

                   (Có danh sách kèm theo)

         -  Số học sinh đi tuyển sinh nơi khác: 35 học sinh

                   + Đi Minh Khai:     11 học sinh

                   + Đi Trần Quốc Toản: 12 học sinh

                   + Đi Quang Trung: 01 học sinh

                  + Đi Mesan:          01 học sinh

                   + Đi Nguyễn Tất Thành: 08 học sinh

                   + Đi Lê Hồng Phong: 02 học sinh

                   (Có danh sách kèm theo)

          3.  Học sinh đề nghị phát sinh trong tuyến: 22 học sinh

                   (Có danh sách kèm theo)

          4. Học sinh đề nghị xin học trái tuyến: 08 học sinh

                    (Có danh sách kèm theo)

          So với kế hoạch đã duyệt với Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã hoàn thành kế hoạch tuyển sinh đạt: 176/175 = 100,6%

Trên đây là kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trân trọng báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:

để b/cáo

 
- Phòng GD&ĐT thành phố;

- UBND phường THĐ;

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Đinh Thị Bích Thuận

 

Tải tệp đính kèm
Tin cùng chuyên mục