ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 2017-2018

     PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

TỔNG HỢP KẾT QUẢ  TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí 1

x

 

Tiêu chí 5

x

 

Tiêu chí 2

x

 

Tiêu chí 6

x

 

Tiêu chí 3

x

 

Tiêu chí 7

x

 

Tiêu chí 4

x

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí 1

x

 

Tiêu chí 4

 

x

Tiêu chí 2

x

 

Tiêu chí 5

x

 

Tiêu chí 3

x

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí 1

x

 

Tiêu chí 4

x

 

Tiêu chí 2

 

x

Tiêu chí 5

x

 

Tiêu chí 3

 

x

Tiêu chí 6

x

 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí 1

x

 

Tiêu chí 3

x

 

Tiêu chí 2

x

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí 1

x

 

Tiêu chí 5

 

x

Tiêu chí 2

x

 

Tiêu chí 6

x

 

Tiêu chí 3

x

 

Tiêu chí 7

x

 

Tiêu chí 4

x

 

 

 

 

                      Tổng số tiêu chí đạt: 24/28 tiêu chí = 85,71 %,;

                      Tiêu chí không đạt 4/28 tiêu chí = 14,29%.

Tin cùng chuyên mục