KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II

 

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

            Số: 38 /KH-THĐ                        P. Trần Hưng Đạo, ngày 24 tháng 4 năm 2018 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II, năm học 2017-2018

 

Căn cứ Công văn số 275/PGD&ĐT-TH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của phòng  Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II, năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường,

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II, năm học 2017-2018 nh­ư sau: 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

I.  Mục đích:

          - Đánh giá kết quả học tập của học sinh, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và sự hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

          - Từ kết quả có được, giáo viên điều chỉnh phương pháp giáo dục sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh trong  năm tiếp theo, đồng thời  rút ra được những mặt mạnh, mặt yếu, hướng khắc phục trong công tác chỉ đạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong năm học tiếp theo.

II. Yêu cầu

          - Đề kiểm tra phải đảm bảo phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh:

          +  Mức 1: Nhận biết nhắc lại đúng kiến thức, kỹ năng đã học;

+  Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

 + Mức 3: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các vấn đề quen thuộc, tương tự học tập, trong cuộc sống.

+ Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt

 - Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá trung thực kết quả học tập của học sinh ở tất cả các đối tượng.

          - Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

 - Tổ chức nhẹ nhàng, không gây áp lực cho cha mẹ học sinh và xã hội.

B. CHƯ­ƠNG TRÌNH KIỂM TRA, MÔN KIỂM TRA.

I. Môn kiểm tra: 

          - Tiếng Anh phonics lớp1, 2: Kiểm tra theo đề của phonics.

          - Tiếng Anh lớp 3,4,5: Kiểm tra theo đề của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nam (gồm 3 kỹ năng Nghe - đọc- viết).

          - Trường ra đề: Môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa Lý và kỹ năng nói môn Tiếng Anh khối 3,4,5.

II. Nội dung, chư­ơng trình kiểm tra, cấu trúc đề kiểm tra:

1. Nội dung, chương trình kiểm tra:

- Chư­ơng trình kiểm tra là ch­ương trình học trong học năm học.

          - Đề kiểm tra đảm bảo kiến thức cơ bản, khả năng ứng dụng, sát với yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng và phát triển đ­ược tư­ duy của học sinh.

- Môn Tiếng Việt lớp 1 thực hiện theo hướng dẫn của chương trình Công nghệ Giáo dục.

2. Cấu trúc đề:

a. Môn Tiếng Việt:

* Lớp 2,3,4,5:Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Mỗi đề kiểm tra của từng khối lớp có 2 phần:

Phần đọc:  

- Đọc thành tiếng (GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết ôn tập cuối học kỳ II)

- Đọc thầm và làm bài tập (thời gian 40 phút)

Phần viết:

- Chính tả (15 phút đối với lớp 2,3 và 20 phút đối với 4,5)

- Tập làm văn (25 phút đối với lớp 2,3 và 40 phút đối với 4,5).

* Lớp 1: Theo cấu trúc đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi đề kiểm tra gồm 2 phần:

Bài kiểm tra đọc, nghe, nói:  Thời gian kiểm tra 40 phút.

Bài kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: Thời gian: 40 phút.

(GV tham khảo trong sách thiết kế Tiếng Việt 1 Công nghệ GD tập 3 tái bản lần thứ 8 trang 163)

b. Môn Toán:             

- Đề từ khối 1 đến khối 5 gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Phần trắc nghiệm kiểm tra tất cả các kiến thức đã học theo quy định, phần tự luận kiểm tra việc rèn các kĩ năng cơ bản về tính toán, các loại toán điển hình của từng khối lớp, cách trình bày bài ...

- Thời  l­ượng kiểm tra:

            + Lớp 1 : 40 phút ; Lớp 2; 3: 50 phút 

            + Lớp 4; 5:  60 phút       

c. Môn Tiếng Anh:

Theo cấu trúc đề của Bộ GD&ĐT đó quy định.

d. Môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý:

          Đề kiểm tra gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận

          Thời gian kiểm tra: 40 phút

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Hiệu trưởng nhà trường xây dựng Kế hoạch và ra Quyết định thành lập Hội đồng ra đề, coi, chấm kiến tra định kỳ cuối kỳ II.

- Ra đề kiểm tra: Đề theo cấu trúc đã được tập huấn và bán sát thông tư 22/2016/TT-BGDĐT:

+ Ra đê Môn Tiếng Việt; Khoa học; Lịch sử và Địa lý: Đ/c Oanh

+ Ra đề KT môn Toán: Đ/c Thuận.

+ Ra đề KT kỹ năng nói Tiếng Anh khối 3,4,5: B. Thảo, Tám, Thoan

- Coi kiểm tra: Học sinh làm bài kiểm tra ngồi theo đơn vị lớp, mỗi phòng kiểm tra là 1 lớp; 2 giám thị coi 1 lớp. Khối 5 kết hợp với THCS coi kiểm tra.

- Chấm kiểm tra:

+ Chấm chéo khối, đảm bảo 2 giám khảo chấm 1 bài kiếm tra, trong đó có 1 GV đang dạy của khối và 1 GV đang giảng dạy khối lớp khác. Khối 5 kết hợp với THCS chấm kiểm tra.

+ Dọc phách trước khi chấm. (BGH, tổ hành chính)

+ Yêu cầu giám khảo sửa lỗi, nhận xét vào bài học sinh, bài kiếm tra được trả lại cho học sinh.

- Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ kiểm tra: Đ/c Oanh chỉ đạo tổ hành chính.

D. LỊCH THỰC HIỆN:

1. Lịch kiểm tra:

            - Ngày 03/ 5/ 2018: Kiểm tra Tiếng Anh phonics lớp 1.

            - Ngày 04/ 5 2018: Kiểm tra Tiếng Anh  phonics lớp 2.

            - Ngày 09/5/2018: Kiểm tra đọc thành tiếng từ khối 1 đến khối 5.

            - Ngày 09/ 5 /2018: Sáng kiểm tra khối 1; Chiều kiểm tra khối 2.

            - Ngày 10/ 5/ 2018: Sáng kiểm tra khối 3; Chiều kiểm tra khối 4.

  - Ngày 11/ 5 /2018: Sáng kiểm tra Toán, TV khối 5; Chiều làm phách và chuẩn bị các điều kiện chấm KT.

  - Ngày 15/5/2018: Sáng kiểm tra Tiếng Anh khối 3; chiều kiểm tra Khoa học, LS và ĐL khối 4,5.

            - Ngày 16/ 5 2018: Kiểm tra môn Tiếng Anh khối 4

            - Ngày 17/ 5 /2018: Kiểm tra  môn Tiếng Anh khối 5.

            2. Lịch chấm kiểm tra:

           - Ngày 14; 15/5/2018: Chấm kiểm tra Toán, Tiếng Việt khối 1,2,3,4,5.

           - Ngày 18; 21/ 5/2018:  Chấm môn Tiếng Anh.

3. Thời gian làm việc: 

- Sáng: 7 giờ 00 phút;  Chiều: 13 giờ 30 phút.

4. Phân công coi kiểm tra (Có bản chi tiết đính kèm):           

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiển tra định kỳ cuối học kỳ II, năm học 2017-2018. Yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

   - PHT

   - Các tổ CM                                                                          

   - Lưu: VT                                                                                         (Đã ký)

                                                                               

                                                                                               

                                                                            Đinh Thị Bích Thuận

 

Tin cùng chuyên mục