KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

    PHÒNG GD-ĐT PHỦ LÝ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


           Số:  05/KH-TH THĐ              P. Trần Hưng Đạo, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

 KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

 


           Căn cứ luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04/8/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012;

           Căn cứ nghị định số 59/2013/NĐ – CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 107/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006 của chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đững đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xẩy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

          Thực hiện kế  hoạch số 936/KH-PGDĐT,  ngày 27/12/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về Kế hoạch thực hiện Luật phòng,chống tham nhũng năm 2018,

          Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018 như sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích:

          - Tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng của cán bộ, viên chức  trong nhà trường.

          - Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa hành vi tham nhũng trước mắt cũng như lâu dài, đặc biệt với các bộ phận, cá nhân dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

          - Đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các đoàn thể, cá nhân trong nhà trường. Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của đội ngũ vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước.

2. Yêu cầu.

          - Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng được quy định trong Luật phòng, chống tham nhũng vào trong các văn bản liên quan của nhà trường.

          - Triển khai và thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể trong phòng, chống tham nhũng theosự chỉ đạo của các cấp.

          - Gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP.

1. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

  - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN: Luật phòng, chống tham nhũng của Quốc hội; các chị thị Nghị quyết của Đảng; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ; các Văn bản của Tỉnh, thành phố và của ngành về công tác phòng chống tham nhũng.

- Chi bộ, lãnh đạo nhà trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch 936/KH-PGDĐT ngày 27/12/2017 của phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về Kế hoạch thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.

 2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

      - Lãnh đạo nhà trường tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt việc công khai theo quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng. Về nguyên tắc, nội dung, hình thức công khai, minh bạch thực hiện theo quy định tại Điều 11, 12 Luật phòng, chống tham nhũng và Điều 5 Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

      - Thực hiện nghiêm túc việc công khai các hoạt động trong nhà trường theo thông tư 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân.

      - Thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm tổ khối trưởng, công tác xây dựng quy hoạch nguồn công bằng, khách quan, công khai.

2.2. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn trong đơn vị

      Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thảo luận, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường theo quy định của pháp luật và của các cấp có thẩm quyền để áp dụng tại đơn vị theo năm tài chính; đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

      - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thảo luận, xây dựng bộ Quy tắc về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

      - Tổ chức phổ biến và công khai bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường để  cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng thực hiện. 

2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

      - Thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường phù hợp với năng lực, sở trường và trình độ đào tạo.

      - Thực hiện nghiêm túc các quyết định phân công, điều động của phòng GD-ĐT và UBND thành phố Phủ Lý .       

 2.5. Về minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân đối với cán bộ công chức trong ngành giáo dục

          - Triển khai và thực hiện tốt các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ, UBND thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân và minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân: đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện kê khai thực hiện kê khai đầy đủ, trung thực, kịp thời; công khai các văn bản kê khai bằng dán niêm yết rộng rãi tại phòng hội đồng; tiến hành xác minh chặt chẽ, kịp thời và báo cáo công khai.

          - Thực hiện công khai minh bạch trong việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị; việc thu chi các khoản trong và ngoài ngân sách nhà nước; công khai kết quả bình xét thi đua khen thưởng cuối năm học.

2.6. Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

 Lãnh đạo nhà trường tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định tại mục 5 chương II của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ ban quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP.

2.7. Về cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán

      - Coi trọng công tác bồi dưỡng về phẩm chất, đạo đức công vụ và năng lực chuyên môn nhất là về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, viên chức đi đôi với kiểm tra việc thực thi công vụ nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.

      - Các bộ phận, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tăng cường tác phong làm việc khoa học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính... góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí trong xử lí công việc.

      - Tiếp tục đầu tư các phầm mềm trong công tác quản lý như phầm mềm quản lý nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính, đánh giá học sinh, …. Tăng cường hiệu quả việc sử dụng các phần mềm để nâng cao hiệu quả công việc.

      - Tiếp tục trả lương và các khoản phụ cấp qua tài khoản của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giam sát để phòng ngừa tham nhũng

      - Ban chi ủy, Nhà trường,công đoàn và Ban thanh tra nhân dân xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của mình. Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; mua sắm tài sản công; thu, chi các nguồn kinh phí của nhà trường …Ngoài kiểm tra, giám sát theo kế hoạch cần chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất.

      - Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện các đoàn thể, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng thì cần phải xử lí kịp thời theo quy định của pháp luật.

3.2. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư tố cáo, tin báo tội phạm có liên quan đến tham nhũng

      Lãnh đạo nhà trường và các bộ phận được phân công phải thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng theo đúng quy định tại Mục 3, Chương III Luật phòng, chống tham nhũng và Chương 6 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

3.3. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ đảng viên và các bộ phận trong nhà trường.

      - Trong các cuộc họp thường kỳ của chi bộ phải có nội dung kiểm điểm, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng phải thật sự gương mẫu và dành thời gian thích đáng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; cam kết về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; tổ chức tốt việc tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng trong đơn vị.

      - Các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân tăng cường công tác giám sát, nắm bắt thông tin liên quan đến PCTN. Phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, viên chức, nhà giáo, học sinh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong nhà trường. Mở các cuộc vận động xây dựng tác phong mẫu mực của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm bảo vệ uy tín của ngành. Tích cực cùng với lãnh đạo trường tập trung đấu tranh chống các biểu hiện gian lận, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vụ lợi của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

      - Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện để mọi người tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong phòng, chống tham nhũng.

          - Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết công tác PCTN theo quy định của cấp trên.

Trên đây là kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2018 của trư­ờng Tiểu học Trần Hưng Đạo, kế hoạch này được phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và niêm yết công khai tại đơn vị.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (chỉ đạo)

- Các bộ phận,

- Công đoàn, Đoàn Thanh Niên

- BanThanh tra Nhân dân

- Kế toán

- Lưu: VT;

 

 HIỆU TRƯỞNG

                                              

 

 

 

 

Đinh Thị Bích Thuận                                        

 

 

Tin cùng chuyên mục