Thời khóa biểu khối 4

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2016)


Thứ Tiết Lớp  4A Lớp  4B Lớp  4C Lớp  4D
Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV  Buổi 1  GV  Buổi 2 GV 
Hai 1 CC Hạnh TAnh B Thảo CC Lan TV Lan CC PHà ĐĐ PHà CC Nga Toán Nga
2 Toán Hạnh TAnh B Thảo TV Lan TV Lan Toán PHà TV PHà MT Thu LT Nga
3 KT Hạnh ĐĐ Hạnh TV Lan ĐĐ Lan TV PHà MT Thu TV Nga HĐNG Nga
4 TV Lan     Toán Hạnh     TV PHà     TV Nga    
5                                
Ba 1 T Anh B Thảo Toán Hạnh Toán Hạnh TV Lan TAnh Thúy LT PHà Toán Nga LTV  
2 T Anh B Thảo TD Hạnh Khoa Hạnh LTV Lan TAnh Thúy LTV PHà Khoa Nga LKhoa  
3 TV Lan LKhoa Hạnh TAnh B Thảo LKhoa Lan TD PHà HĐNG PHà TV Nga TD  
4 TV Lan     TAnh B Thảo     Toán PHà     TV Nga    
5                                
1 MT Thu TV Lan TV Lan LT Hạnh TV PHà Nghỉ TD Nga Nghỉ
2 TV Lan TV Lan MT Thu KT Hạnh Toán PHà Toán Nga
3 TV Lan LTV Lan Toán Hạnh TD Hạnh TAnh Thúy TV Nga
4 Toán Hạnh     TV Lan     TAnh Thúy TV Nga
5                 KT PHà KT Nga
Năm 1 ÂN Nghỉ TD Hạnh Nghỉ Khoa PHà TV PHà Toán Nga TAnh B Thảo
2 Toán Hạnh ÂN ÂN LKhoa PHà TV Nga TAnh B Thảo
3 TD Hạnh TV Lan Toán PHà TD PHà TV Nga ĐĐ Nga
4 Khoa Hạnh ĐL Lan TV PHà     ÂN    
5 ĐL Lan Toán Hạnh                
Sáu 1 LS Lan LT Hạnh Khoa Hạnh LS Lan Khoa PHà LS PHà Toán Nga TAnh B Thảo
2 TV Lan HĐNG Hạnh Toán Hạnh HĐNG Lan Toán PHà ĐL PHà Khoa Nga TAnh B Thảo
3 Toán Hạnh SHL Hạnh TAnh B Thảo SHL Lan TV PHà SHL PHà LS Nga SHL  
4 Khoa Hạnh     TAnh B Thảo     TV PHà     ĐL Nga    
5                                


Hiệu trưởng
Đinh Thị Bích Thuận
Tin cùng chuyên mục