Bạn cần biết

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

Thông tin Kết quả chất lượng GD sau kiểm tra lại trong hè 2019

Kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 8 năm 2019

Thông tin đội ngũ CBGV,NV đầu năm học 2019-2020

Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2019

Thông tin cơ sở vật chất đầu năm học 2019-2020

Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2019

Thông tin về chát lượng giáo dục học kỳ II năm học 2018-2019

Thông tin về chát lượng giáo dục học kỳ II năm học 2018-2019

Thông tin về chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học 2018-2019

Thông tin về chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học 2018

Thông tin về đội ngũ Cán bộ, giáo viên , nhân viên cuối năm học 2018-2019

Thông tin về đội ngũ Cán bộ, giáo viên , nhân viên cuối năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019

Thông tin về Chất lượng giáo dục tiểu học cuối học kỳ I năm học 2018-2019

Thông tin về Chất lượng giáo dục tiểu học cuối học kỳ I năm học 2018-2019

Thông tin về Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đến ngày 15/4/2019

Thông tin về Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đến ngày 15/4/2019

Thông tin về Cơ sở vật chất đến ngày 15/4/2019

Thông tin về Cơ sở vật chất đến ngày 15/4/2019

kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 6, năm 2019

kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 6, năm 2019

Kế hoạch tổ chức truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em

Kế hoạch tổ chức truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch tổ chức sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

HOẠCH THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch củng cố và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, năm học 2018-2019

Kế hoạch củng cố và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, năm học 2018-201

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Thông tin về Chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học 2017-2018

Thông tin về xếp lọaị, đánh giá học sinh

Thông tin về Đội ngũ CBQLGV,NV đến 15/8/2018

Thông tin về số lượng, trình độ và đánh giá CNN của đội ngũ nhà giáo

Thông tin về cơ sở vật chất đến ngày 15/8/2018

Thông tin về diện tích đất, các phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị...

Thông tin về đội ngũ CBGV,NV đến tháng 5 năm 2018

Thông tin về số lượng, trình độ và xếp loại giáo viên cuối năm

Thông tin về chất lượng giáo dục cuối năm học 2017-2018

Đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II

Quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh

Quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo đến tháng 01 năm 2018

Thông tin đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường

Kế hoạch tổ chức Olympic tiếng Anh trực tuyến (OSE)

Kế hoạch tổ chức Olympic tiếng Anh trực tuyến (OSE

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 2017-2018

TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 2017-2018

Thông tin về Cơ sở vật chất đầu năm học 2017-2018

Thông tin về diện tích đất, số lượng các khối phòng học, phòng ban và trang thiết bị đầu năm học

Thông tin về Đội ngũ đầu năm học 2017-2018

Thông tin về số lượng, trình độ cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học của nhà trường

Thông tin về Chất lượng giáo dục học sinh cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thông tin về hạnh kiểm, học lực các môn học của học sinh

Thông tin cơ sở vật chất học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông tin khối phòng phục vụ học tập; phòng hành chính quản trị; phòng tổ chức nuôi ăn bán trú... và diện tích các phòng; diện tích đát, sân chơi bãi tập...

Thông tin về đội ngũ cán bộ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông tin về số lượng; hình thức tuyển dụng; trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Thời khóa biểu khối 4

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2016)

Thời khóa biểu khối 2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2016)

Thời khóa biểu khối 5

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2016)

Thời khóa biểu khối 3

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2016)

Thời khóa biểu khối 1

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2016)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin 2016-2017

Kế hoạch tổ chức Olympic môn học cấp trường năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ chức Olympic môn học cấp trường năm học 2016-2017

Thông tin về cơ sở vật chất của nhà trường

Thông tin về phòng học, diện tích phòng học và diện tích khuôn viên của trường

Thông tin về Đội ngũ nhà trường

Thông tin về cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

Thông tin Kết quả chất lượng GD sau kiểm tra lại trong hè 2019

Kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 8 năm 2019
Xem thêm...