Tin tức Tin tức/(Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)/Tiểu học/

Tập huấn chuyên môn dạy và học theo mô hình VNEN

 

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai tập huấn chuyên môn giáo viên thực hiện giảng dạy

theo mô hình trường học mới Việt Nam năm học 2016 – 2017

 

      Thùc hiÖn kế hoạch sè 537 KH-PGDĐT-TH ngµy 2 th¸ng 8 n¨m 2016 cña Phßng GD&§T Thµnh phè Phñ Lý vÒ viÖc tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam cho cán bộ, giáo viên

      Tr­êng TiÓu häc TrÇn H­ng §¹o xin b¸o c¸o kÕt qu¶ kết quả tập huấn dạy và học theo mô hình trường học mới Việt Nam ( VNEN) cho cán bộ Quản lý và giáo viên trong nhµ tr­êng n¨m häc 2016 -  2017 víi c¸c néi dung sau:

 

I. Đặc điểm tình hình nhà trường:

     - Tæng sè c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn cña tr­êng đến thêi ®iÓm hiÖn t¹i: 32 ®/c; trong ®ã 29/32 c¸n bé, gi¸o viªn tham gia tập huấn chuyên môn dạy học theo VNEN:

               + C¸n bé qu¶n lý: 3 ®/c

               + Sè gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y: 26 ®/c

               + Tổ chuyên môn khối 1:           5 giáo viên.

               + Tổ chuyên môn khối 2 - 3:      10 giáo viên.

               + Tổ chuyên môn khối 4 - 5:      11 giáo viên.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức tập huấn chuyên môn:

            Thời gian: Ngày 11,12,13 /8/2016.

            Địa điểm: Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

III. Báo cáo viên:

  1. Đ/c Trần Thị Oanh – Phó HT
  2. Đ/c Lại Thị Hà – TTCM khối 4-5
  3. Đ/c Vũ Thị Thanh Nhàn – GV dạy khối 2

IV. Nội dung thực hiện:  

     1. Tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về phương pháp dạy học theo mô hình VNEN với các nội dung sau ( Theo thời khóa biểu)

      1.Tổ chức lớp học - thành lập HĐTQ;

      2. Quy trình thành lập HĐTQ;

      3.Tìm hiểu về tổ chức lớp học, bộ công cụ hỗ trợ học tập;

      4. Nhận biết hoạt động tự học của HS, vai trò tổ chức, hướng dẫn và các kĩ năng cần có của GV

     5. Yêu cầu của tài liệu HDH; Cấu trúc bài HDH ( Lớp 2, 3,4,5)

     6. Nhận biết cách điều chỉnh tài liệu qua nghiên cứu bài học;

     7. Thực hành điều chỉnh tài liệu HDH Toán , TV, Khoa học, Lịch sử, địa lý;

     8. Trình bày bài thực hành điều chỉnh tài liệu HDH các môn học ( Theo TKB)

     2. Xem băng hình các tiết dạy học theo mô hình VNEN; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn; Trường học cuộc sống – Trao đổi, thảo luận sau xem băng hình( Phân tích Video tiết dạy VNEN làm rõ cách dạy của GV, cách học của HS).

     3. Giải đáp các ý kiến sau tập huấn ( Đ/ c Oanh - PHT);

     4. Trả lời phiếu hỏi sau tập huấn

     5. Tổng kết đợt tập huấn ( Đ/c Thuận – HT)

V. Kết quả;

     100 % cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ, có hiệu quả đợt tập huấn chuyên môn, cụ thể như sau:

     1. Về kiến thức

Sau tập huấn giáo viên nắm được cơ cấu tổ chức lớp học theo VNEN, phương pháp dạy học môn Toán, Tiếng Việt, TNXH, HĐGD theo VNEN ( Phương pháp tổ chức lớp học của giáo viên, cách học của HS).

     2. Về kỹ năng

- Sau lớp tập huấn giáo viên tổ chức thành lập được Hội đồng tự quản lớp học theo mô hình VNEN xác định được nhiệm vụ của các Ban; Tổ chức cho các ban điều hành các hoạt động giáo dục một cách hiệu quả.

- Phối hợp với phụ huynh học sinh bố trí không gian lớp học với các công cụ dạy học theo mô hình VNEN .

- Bước đầu hiểu 5 bước dạy học của giáo viên và 10 bước học tập của học sinh. Hướng dẫn học sinh học tập theo lôgô và điều chỉnh nội dung giảng dạy theo điều kiện thực tế.

- Biết xác định mục tiêu tiết dạy, kiến thức cơ bản (Hoạt động trọng tâm).

- Biết cách đánh giá HS trong quá trình học tập.

 

                                                                                         Người báo cáo

 

 

                                                                                          Trần Thị Oanh

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm