Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
22/2016/TT-BGDĐT
Thông tư sửa đổi một số điều của Quy định đánh... Chi tiết
2016-09-22
00/CTN
Thư chúc mừng khai giảng năm học 2016-2017 của Chủ... Chi tiết
2016-09-01
Số 340/QĐ-UBND
Quyết định công nhận các huyện, thành phố đạt... Chi tiết
2016-02-29
Số 19/2015/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp,... Chi tiết
2015-09-08
Số: 93 /SGDDT-CNTT&CTHSSV
V/v thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ... Chi tiết
2015-01-26
89/NQ-CP
Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11... Chi tiết
2014-12-24
Số 1206/TB-PGDĐT
Thông báo về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2015 Chi tiết
2014-12-22
Số: 46/BC-TH THĐ
BÁO CÁO THÀNH TÍCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO... Chi tiết
2014-12-20
58/2014/QH13
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Chi tiết
2014-12-18
24/2014/TT-BLĐTBXH
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ... Chi tiết
2014-12-18
46 /KTKĐCLGD-KĐPT
V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu... Chi tiết
2014-12-17
42/2012/TT-BGDĐT
QUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo... Chi tiết
2014-12-17
Số: 43/2012/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ... Chi tiết
2014-12-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07