Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
22/2016/TT-BGDĐT
Thông tư sửa đổi một số điều của Quy định đánh... Chi tiết
2016-09-22
00/CTN
Thư chúc mừng khai giảng năm học 2016-2017 của Chủ... Chi tiết
2016-09-01
Số 340/QĐ-UBND
Quyết định công nhận các huyện, thành phố đạt... Chi tiết
2016-02-29
Số 19/2015/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp,... Chi tiết
2015-09-08
Số: 93 /SGDDT-CNTT&CTHSSV
V/v thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ... Chi tiết
2015-01-26
89/NQ-CP
Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11... Chi tiết
2014-12-24
Số 1206/TB-PGDĐT
Thông báo về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2015 Chi tiết
2014-12-22
Số: 46/BC-TH THĐ
BÁO CÁO THÀNH TÍCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO... Chi tiết
2014-12-20
58/2014/QH13
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Chi tiết
2014-12-18
24/2014/TT-BLĐTBXH
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ... Chi tiết
2014-12-18
46 /KTKĐCLGD-KĐPT
V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu... Chi tiết
2014-12-17
42/2012/TT-BGDĐT
QUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo... Chi tiết
2014-12-17
Số: 43/2012/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ... Chi tiết
2014-12-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

Thông tin Kết quả chất lượng GD sau kiểm tra lại trong hè 2019

Kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 8 năm 2019
Xem thêm...