Bạn cần biết

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015 - 2016
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TP. PHỦ LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015 - 2016

Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp5
Tổng số học sinh 1212 252 277 242 217 224
Số học sinh học 2 buổi/ngày 0          
(tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0
Số học sinh chia theo năng lực 1212 252 277 242 217 224
Đạt 1212 252 277 242 217 224
(tỷ lệ so với tổng số)  100 100 100 100 100 100
Chưa đạt            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Số học sinh chia theo phẩm chất 1212 252 277 242 217 224
Đạt 1212 252 277 242 217 224
(tỷ lệ so với tổng số)  100 100 100 100 100 100
Chưa đạt            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Số học sinh chia theo học lực            
Tiếng Việt 1212 252 277 242 217 224
Hoàn thành 1212 252 277 242 217 224
(tỷ lệ so với tổng số) 100 100 100 100 100 100
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Toán 1212 252 277 242 217 224
Hoàn thành 1212 252 277 242 217 224
(tỷ lệ so với tổng số) 100 100 100 100 100 100
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Khoa  học 441       217 224
Hoàn thành 441       217 224
(tỷ lệ so với tổng số) 100       100 100
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Lịch sử và Địa lí 441       217 224
Hoàn thành 441       217 224
(tỷ lệ so với tổng số) 100       100 100
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Tiếng nước ngoài 683     242 217 224
Hoàn thành 683     242 217 224
(tỷ lệ so với tổng số) 100     100 100 100
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Tiếng dân tộc            
Hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Tin học            
Hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Đạo đức 1212 252 277 242 217 224
Hoàn thành 1212 252 277 242 217 224
(tỷ lệ so với tổng số) 100 100 100 100 100 100
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Tự nhiên và Xã hội 771 252 277 242    
Hoàn thành 771 252 277 242    
(tỷ lệ so với tổng số) 100 100 100 100    
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Âm nhạc 1212 252 277 242 217 224
Hoàn thành 1212 252 277 242 217 224
(tỷ lệ so với tổng số) 100 100 100 100 100 100
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Mĩ thuật 1212 252 277 242 217 224
Hoàn thành 1212 252 277 242 217 224
(tỷ lệ so với tổng số) 100 100 100 100 100 100
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Thủ công (Kỹ thuật) 1212 252 277 242 217 224
Hoàn thành 1212 252 277 242 217 224
(tỷ lệ so với tổng số) 100 100 100 100 100 100
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Thể dục 1212 252 277 242 217 224
Hoàn thành 1212 252 277 242 217 224
(tỷ lệ so với tổng số) 100 100 100 100 100 100
Chưa hoàn thành            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Tổng hợp kết quả cuối năm 1212 252 277 242 217 224
Hoàn thành chương trình lớp học 988 252 277 242 217  
(tỷ lệ so với tổng số) 100 100 100 100 100  
Lên lớp 988 252 277 242 217  
(tỷ lệ so với tổng số) 988 252 277 242 217  
Kiểm tra lại            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Lưu ban            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Bỏ học            
(tỷ lệ so với tổng số)            
Số học sinh đã HTCT cấp tiểu học 224         224
(tỷ lệ so với tổng số) 100         100
             
Hai Bà Trưng, ngày 31 tháng 5 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị


Lê Thị An Bình

HỘI THI: VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG - CHỦ ĐỀ: SÁCH VỚI TUỔI THƠ
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
BÀI ĐỒNG DIỄN TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
Ve ha nam
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo

THÔNG B¸O Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2015 – 2016

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị