Bạn cần biết

Công khai quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm HỌC 2018-2019
Biểu số 04: Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính
Đơn vị: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Mó chương: 622
                    CÔNG KHAI  Quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước, nguồn khác  năm HỌC 2018-2019
                                                 ( Kèm theo Quyết định số        /QĐ- CKTC ngày  31/7/2019 
                                                          của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản)
STT Nội dung Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết
toán được duyệt
Trong đó
Chi cho con người Mua sắm, sửa chữa Chi hoạt động, 
        ( học sinh)   nộp phí học TA
A quyết toán thu          
I thỏa thuận          
1 Buổi 2 411,896,000 411,896,000      
2 Tiếng anh Phonic 252,500,000 252,500,000      
3 Nước uống 57,420,000 57,420,000      
II Tài trợ 127,600,000 127,600,000      
1 Hỗ trợ cơ sở vật chất 127,600,000 127,600,000        
2 Khen thưởng học sinh 102,080,000 102,080,000      
III Hội CMHS 63,410,000 63,410,000      
1 Hội CMHS 63,410,000 63,410,000      
B quyết toán chi 1,014,906,000 1,014,906,000 605,017,000 203,818,000 206,071,000
I Thỏa thuận 721,816,000 721,816,000 474,137,000 76,218,000 171,461,000
1 Buổi 2 411,896,000 411,896,000 391,301,000 12,420,000 8,175,000
2 Tiếng anh Phonic 252,500,000 252,500,000 65,826,000 23,388,000 163,286,000
3 Nước uống 57,420,000 57,420,000 17,010,000 40,410,000  
II Tài trợ 229,680,000 229,680,000 102,080,000 127,600,000 0
1 Hỗ trợ cơ sở vật chất 127,600,000 127,600,000   127,600,000  
2 Khen thưởng học sinh 102,080,000 102,080,000 102,080,000    
III Hội CMHS 63,410,000 63,410,000 28,800,000 0 34,610,000
1 Hội CMHS 63,410,000 63,410,000 28,800,000   34,610,000
C Tồn cuối nh 0 0      
I Thỏa thuận 0 0      
1 Buổi 2 0 0      
2 Tiếng anh Phonic 0 0      
3 Nước uống 0 0      
II Tài trợ 0 0      
1 Hỗ trợ cơ sở vật chất 0 0      
2 Khen thưởng học sinh 0 0      
III Hội CMHS 0 0      
1 Hội CMHS 0 0      
Phủ Lý, ngày 31 tháng 7 năm 2019
Kế Toán  Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Dung Lê Thị An Bình
Ươc mơ ngày khai trường- Lễ Khai giảng Trường TH Trần Quốc Toản
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI- MN OLYMPUS
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
  • Ba công khai
  • Thông báo

MẪU 07

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học- Năm học 2019- 2020

Mẫu 05

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông- Năm học 2019-2020

MẪU 08

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2019- 2020

Công khai quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước,

CÔNG KHAI Quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm HỌC 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018- 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị