Điểm báo

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH XÁ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường TH xã Trịnh Xá
Chương: 622
Mã ĐVSDNS: 1059983
THÔNG BÁO CÔNG KHAI
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 12 /QĐ-THTX ngày 23/01/2019 của Hiệu trưởng trường TH xã Trịnh Xá)
STT Nội dung Dự toán được giao
A THU - chi th­êng xuyªn  
I PhÇn thu  
1 Häc phÝ  
2 Thu sù nghiÖp kh¸c  
II tæng sè chi cña ®¬n vÞ                                 2.347.652.000
  TN 0129: Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n                                 2.121.153.000
  Môc 6000: TiÒn l­¬ng                                 1.062.989.000
  Môc 6050: TiÒn c«ng tr¶ cho L§TX theo hîp ®ång                                      91.073.000
  Môc 6100: Phô cÊp l­¬ng                                    628.248.000
  Môc 6200: TiÒn th­ëng                                        6.500.000
  Môc 6250: Phóc lîi tËp thÓ                                        4.500.000
  Môc 6300: C¸c kho¶n ®ãng gãp                                    318.843.000
  Môc 6400: C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n                                        9.000.000
  TN 0130: Chi vÒ hµng ho¸, dÞch vô                                    203.999.000
  Môc 6500: Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng                                      14.700.000
  Môc 6550: VËt t­ v¨n phßng                                      46.599.000
  Môc 6600:Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c                                      12.200.000
  Môc 6700: C«ng t¸c phÝ                                      12.000.000
  Môc 6750: Chi phÝ thuª m­ín                                      56.000.000
  Môc 6900: Söa ch÷a, duy tu tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM…                                      13.500.000
  Môc 6950: Mua s¾m tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c CM                                        5.000.000
  Môc 7000: Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng ngµnh                                      40.000.000
  Môc 7050: Mua s¾m tµi s¶n v« h×nh                                        4.000.000
  TN 0132: C¸c kho¶n chi kh¸c                                      22.500.000
  Môc 7750 : Chi kh¸c                                      22.500.000

                                                                            Trịnh Xá, ngày      tháng      năm 2019

                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                 Nguyễn Thị Thúy ThậtTác giả:

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
Video thuyết minh tranh chủ đề Phòng chống XHTDTE