tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 – 2019

PHÒNG GDĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH XÁ

 

 
 
 

 

 

Số: 163/KH-THTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Trịnh Xá, ngày 11 tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 – 2019

 

 
 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học;

Căn cứ Công văn số 623/PGDĐT ngày 25/7/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý v/v thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2018-2019;

Căn cứ tổng hợp các module của CBQL, giáo viên đăng kí tự bồi dưỡng năm học 2018-2019,

Trường Tiểu học Trịnh Xá xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Giúp cán bộ quản lý (CBQL) nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý trường học để thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học, đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và theo yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

- Giúp giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

          - Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời.

II. ĐỐI TƯỢNG

Cán bộ quản lí và tất cả giáo viên đang công tác, giảng dạy tại trường Tiểu học Trịnh Xá.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết /năm học/giáo viên

        - Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội đung chuyên để học tập năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

        - Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mói chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (sau khi có công văn phê duyệt chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

        2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết /năm học/giáo viên

  • Nội dung bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý
  • Tìm hiểu 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp của Ngành trong năm học 2018- 2019 (10 tiết).
  • Việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trên tại trường tiểu học của từng cá nhân cán bộ quản lý (10 tiết).
  • Việc xây dựng mô hình lóp học thông minh tại trường tiểu học của từng cá nhân cán bộ quản lý trong năm học 2018 -2019 (10 tiết).
  • Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên
  • Vận dụng công nghệ thông tin trong việc đối mới phương pháp dạy học tại trường/lóp của mỗi giáo viên (10 tiết).
  • Việc giáo dục đạo đức thông qua các sự kiện thời sự cho học sinh tiểu học của mỗi giáo viên (10 tiết).
  • Việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh tại đơn vị của mỗi giáo viên (10 tiết).

        3. Nội dung bồi dưỡng 3: 30 tiết /năm học/giáo viên

        * Đối với CBQL:

- QLTH 1: Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

- QLTH 2: Mô hình trường tiểu học dạy học cả ngày (FDS) theo hướng đổi mới đối với cấp tiểu học.

- QLTH 6: Năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

- QLTH 10: Năng lực quản lý chương trình dạy học cả ngày theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

- QLTH 14: Năng lực quản lý hoạt động dạy học theo một số mô hình tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học

- QLTH 24: Năng lực quản lý tài sản cơ sở vật chất phục vụ đổi mới  giáo dục đối với cấp tiểu học.

        * Đối với GV:

        Tăng cường năng lực sử dụng TBDH và ứng dụng CNTT trong dạy học, đổi mới đánh giá học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng trường học thân thiện, giáo viên chủ nhiệm với các hoạt động ngoài giờ lên lớp,…. gồm các mã mô đun:

        - TH 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

        - TH 9: Hướng dẫn tư vấn cho học sinh tiểu học.

        - TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học.        - TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài dạy theo hướng dạy học tích cực.

        - TH 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

        - TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

        - TH 16: Một số kỹ năng dạy học tích cực ở tiểu học.

        - TH 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học. 

        - TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học.

        - TH 23: Mạng Internet – Tìm kiếm và khai thác thông tin.

          - TH 24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

        - TH 27: Phương pháp kiểm tra đánh giá bằng nhận xét.

        - TH 28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số kết hợp nhận xét.

        - TH 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học

        - TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.

        - TH 36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh tiểu học.

        - TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

        - TH 40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

          - TH 41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục.

        - TH 43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học.

        - TH 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em.

 

IV. HÌNH THỨC, TÀI LIỆU BDTX

1. Hình thức

- BDTX bằng tự học của CBQL và GV kết hợp với các buổi SHCM  nghiệp vụ cấp trường, cụm trường ….

- BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với CBQL và GV; đáp ứng nhu cầu của CBQL và GV trong học tập BDTX, tạo điều kiện cho CBQL rèn luyện kĩ năng lãnh đạo, quản lý nhà trường, GV có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

Mỗi GV thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.

+ Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học;

+ Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học;

+ Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học;

2. Tài liệu BDTX

- CBQL: sử dụng tài liệu Chương trình BDTX cán bộ quản lý trường tiểu học hoặc có thể tự khai thác, sử dụng các tài liệu phù hợp khác.

- Giáo viên: sử dụng tài liệu Chương trình BDTX giáo viên tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành.

- Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;

- Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT;

- Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (tương ứng với từng mô đun) được cung cấp tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn; http://taphuan.phuly.edu.vn.); GV tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…

V. ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

        - Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được Hiệu trưởng phê duyệt và kết quả đạt được của 3 nội dung bồi dưỡng.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

        2. Hình thức đánh giá kết quả BDTX

Các tổ chuyên môn tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch,…(gọi chung là bài kiểm tra).

a. Giáo viên chuẩn bị các báo cáo theo từng nội dung bồi dưỡng. Mỗi báo cáo phải trình bày rõ hai phần:

- Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

- Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

Cuối mỗi bản báo cáo phải có phần tự nhận xét và đánh giá.

b. Tổ chuyên môn tổ chức để giáo viên trình bày báo cáo trước tổ. Các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên.

          (Các báo cáo chuyên đề của giáo viên, kết quả đánh giá BDTX của cán bộ, giáo viên được lưu trữ theo từng năm học).

3. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0,0 đến 10,0 ( phần 1 tối đa 5,0 điểm; phần 2 tối đa 5,0 điểm).

4. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình cộng của  nội dung bồi dưỡng 3) : 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

5. Xếp loại kết quả BDTX

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tham gia làm bài kiểm tra BDTX trực tuyến theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT hoặc nộp bài thu hoạch, báo cáo chuyên đề,... thuộc nội dung bồi dưỡng 1, 2 và 3 năm học 2018-2019 (nếu có).

          - Giáo viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung BDTX theo kế hoạch và có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên thì được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX và được xếp loại cụ thể như sau:

        - Loại trung bình: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại khá: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại giỏi: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của CBQL, giáo viên và là căn cứ để đánh giá, xếp loại, xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công tác BDTX bắt đầu từ 01/8/2018 đến 15/5/2019. Nhà trường sẽ tổ chức đánh giá sau khi CBQL, GV hoàn thành chương trình BDTX (16-20/5/2019).

1. Trách nhiệm nhà trường 

        - Xây dựng kế hoạch BDTX cán bộ QL và GV, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; tổ chức triển khai kế hoạch BDTX đến toàn thể CBQL, giáo viên theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

        - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại GV, báo cáo kết quả BDTX về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2019.

        - Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố quyết định khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với cá nhân hoặc tập thể tổ, khối có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác BDTX.

        2. Trách nhiệm của CBQL, giáo viên

        - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của đơn vị.

        - Báo cáo tổ khối chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

        - Giáo viên chưa được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX thì phải tự lập kế hoạch thực hiện lại nội dung chưa hoàn thành sau thời gian 15/5/2018 và hoàn thành trước 31/5/2018.

       Trên đây là kế hoạch BDTX của trường Tiểu học Trịnh Xá năm học 2018- 2019./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Lãnh đạo trường (để chỉ đạo);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Lưu VT.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         PHÒNG GD&ĐT PHÊ DUYỆT                               NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

                                                                                               Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Thị Thúy Thật

 

 

BỔ SUNG KẾ HOẠCH

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tác giả: thtrinhxa

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
Giao lưu văn hóa đọc 2019-2020
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích