Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số 01/KH - CTHT
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ÂM NHẠC CẤP HUYỆN Năm... Chi tiết
2016-10-21
Số 01/ KH
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN MÔN MĨ THUẬT CẤP HUYỆN... Chi tiết
2016-10-20
Số: 01 /KH-SHCM
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG GIÁO VIÊN... Chi tiết
2016-10-18
Số 01/KH
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG MÔN THỂ... Chi tiết
2016-10-10
Thực hiện theo Công văn số 397/PGDĐT- TH của PGD&ĐT
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG THEO MÔ HÌNH... Chi tiết
2016-09-30
22/2016/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY... Chi tiết
2016-09-22
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07

Ba công khai

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 11

Tổng lượng truy cập: 138584