Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học - Năm học 2015 - 2016

Biểu mẫu 08

PHÒNG GD& ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TH TƯỢNG LĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học - Năm học 2015 - 2016

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

Thạc sỹ

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

26

26

1

0

0

19

4

12

I

Giáo viên

22

22

0

0

13

7

2

0

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

6

6

6

1

Mĩ thuật

1

1

1

2

Thể dục

1

1

1

1

3

Âm nhạc

2

2

2

1

4

Tiếng nước ngoài

2

2

2

5

Tin học

2

1

II

Cán bộ quản lý

2

2

3

1

Hiệu trưởng

1

1

1

2

Phó hiệu trưởng

1

1

1

III

Nhân viên

2

2

1

2

1

Nhân viên văn thư

1

1

1

2

Nhân viên kế toán

1

1

1

3

Thủ quĩ

4

Nhân viên y tế

5

Nhân viên thư viện thiết bị

6

Nhân viên khác

7

Tổng phụ trách

Tượng Lĩnh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tác giả:

Xem thêm

Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
quảng cao