Điểm báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học

Biểu mẫu 07

PHÒNG GD& ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TH TƯỢNG LĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNGBÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học

Năm học 2015 - 2016

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

15/15

Số 50 m2/lớp

II

Loại phòng học

1

Phòng học kiên cố

15

2

Phòng học bán kiên cố

0

3

Phòng học tạm

0

4

Phòng học nhờ

0

III

Số điểm trường

IV

Tổng diện tích đất(m2)

5062

V

Diện tích sân chơi, bãi tập(m2)

2000

VI

Tổng diện tích các phòng

1440 (m2)

1

Diện tích phòng học (m2)

750 (m2)

1,57 m2/hs

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

3

Diện tích thư viện (m2)

50

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

14

1

Khối lớp 1

3

2

Khối lớp 2

3

3

Khối lớp 3

3

4

Khối lớp 4

3

5

Khối lớp 5

2

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập(Đơn vị tính: bộ)

IX

Tổng số thiết bị

1

Ti vi

2

2

Cát xét

4

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

1

Phòng T . Anh

5

Thiết bị khác…

1

Tăng âm loa đài

6

…..

Nội dung

Số lượng(m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

0

XIII

Khu nội trú

0

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Sốm2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

1

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

XVII

Kết nối internet (ADSL)

X

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

XIX

Tường rào xây

X

Tượng Lĩnh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tác giả:

Xem thêm

Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
quảng cao