Điểm báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Biểu mẫu 05

PHÒNG GD& ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TH TƯỢNG LĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2015-2016

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kiện tuyển sinh

96

98 h/s

96 h/s

90 h/s

99 h/s

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

35 tuần

35 tuần

35 tuần

35 tuần

35 tuần

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Chặt chẽ, thường xuyên.

Nghiêm túc

Chặt chẽ, thường xuyên.

Nghiêm túc

Chặt chẽ, thường xuyên.

Nghiêm túc

Chặt chẽ, thường xuyên.

Nghiêm túc

Chặt chẽ, thường xuyên.

Nghiêm túc

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

3 p/ học

3 bộ t/bị

Thư viên

3 p/ học

3 bộ t/bị

Thư viên

3 p/ học

3 bộ t/bị

1 phòng máytính Thư viên

3 p/ học

3 bộ t/bị

1 phòng máytính Thư viên

3 p/ học

3 bộ t/bị

1 phòng máy tính

Thư viên

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Họat

động ngoài giờ lên

lớp

Họat

động ngoài giờ lên

lớp

Họat

động ngoài giờ lên

lớp

Họat

động ngoài giờ lên

lớp

Họat

động ngoài giờ lên

lớp

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

3 gv

1 QL

3 gv

1 QL

3 gv

1 QL

3 gv

1 QL

3 gv

1 QL

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tượng Lĩnh, ngày 10 tháng 10 năm 201610

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tác giả:

Xem thêm

Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
quảng cao