Điểm báo

TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỢNG LĨNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ kết quả thực hiện quy định về công khai trong hoạt động của đơn vị Trường Tiểu học Tượng Lĩnh báo cáo tổng kết công tác thực hiện công khai trong hoạt động của đơn vị cụ thể như sau:


Biểu mẫu 06

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TH TƯỢNG LĨNH

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

537

116

135

99

92

95

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

537

116

135

99

92

95

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

537

116

135

99

92

95

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

403

2

Đạt

(tỷlệso với tổng số)

212

3

Cần cốgắng

(tỷ lệ so với tổng số)

1

IV

Sốhọc sinh chia theo kết quả học tập

1

Hoàn thành tốt

(tỷlệso với tổng số)

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so vớitổngsố)

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

1

Lên lớp

(tỷlệso vớitổngsố)

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

b

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)

2

Ởlại lớp

(tỷlệso với tổng số)

Tượng Lĩnh, ngày1tháng9năm2019
Th
ủ trưởng đơn vị
(
Đã kí)

Đoàn Thị Thức

Tác giả:

Xem thêm

Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
quảng cao