tin tức-sự kiện

HỘI THI GIỚI THIỆU SÁCH CHỦ ĐỀ 'ĐẢNG, BÁC HỒ'

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng đường lối đúng đắn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua bao thử thách, hi sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ các cao trào cách mạng, Đảng tập hợp quần chúng làm cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chúng ta đã biết, Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước, cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân ta học tập và noi theo. Đó là tấm gương của một con người tận trung với nước, tận hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hi sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Tượng Lĩnh và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Thư viện trường Tiểu học Tượng Lĩnh tổ chức hội thi giới thiệu sách với chủ đề: Đảng, Bác Hồ.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi giới thiệu sách:

Tác giả: thtuonglinh

Xem thêm

CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NGÀY 18/5/2020
Điệu nhảy rửa tay
GIAO LƯU CÂU LẠC BỘ CÁC MÔN HỌC
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường