tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ 4 - 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỢNG LĨNH

TỔ 4 - 5

CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/ KH –TCM

Tượng Lĩnh, ngày 15 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ 4 - 5

Năm học 2016 - 2017

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2015 – 2016

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I. Quy mô phát triển phổ cập đúng độ tuổi.

1.Quy mô phát triển.

- Năm học 2015 - 2016 tổ 4- 5 gồm 188 học sinh, được chia làm 6 lớp.

Khối 4 có 89 häc sinh chia thµnh 3 lớp.

Khối 5 có 99 häc sinh chia thµnh 4 lớp.

- Giáo viên tổ 4- 5 gồm 6 đồng chí chủ nhiệm 6 lớp, 1 đồng chí dạy Thể dục, vµ 1 ®ång chÝ d¹y tiếng Anh.

* Phân công chuyên môn.

+ Khối 4 gồm 3 đồng chí:

- Vũ Thị Thanh Nga - Chủ nhiệm lớp 4A .

- Nguyễn Thị Vân - Chủ nhiệm lớp 4B.

- Trần Văn Tuân - Chủ nhiệm lớp 4C.

+ Khối 5 gồm 3 đồng chí:

- Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ nhiệm lớp 5A.

- Kiều Thị Nhài - Chủ nhiệm lớp 5B .

- Trần Thị Bích - Chủ nhiệm lớp 5C

+ GV dạy Thể dục: Lê Thị Phương

+ GV dạy Tiếng Anh : Trần Thanh Vân.

2. Phổ cập.

Trong năm học tæ 4 - 5 đã duy trì sĩ số 100%.

- Huy động học sinh ra lớp đầy đủ ngay từ đầu tháng 8.

- Giáo viên tổ 4+ 5 rất nhiệt tình, có kinh nghiệm kèm cặp học sinh cả về đạo đức cũng như kiến thức.

- Năm học 2015 – 2016 Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo xã tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất. Cụ thể: bàn 2 chỗ ngồi, lớp học khang trang sạch đẹp. Khuôn viên nhà trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Có phòng học nhạc, phòng học họa, phòng học tin học vµ phßng häc tiÕng Anh.

II. Chất lượng giáo dục toàn diện.

1-Đánh giá việc chỉ đạo thực hiện.

- Năm học 2015 - 2016 nhà trường đã có nhiều biện pháp tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ nên giữ vững phong trào thi đua. Trường đạt danh hiệu tiên tiến.

- Được Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt cùng với sự cố gắng của mỗi thành viên trong tổ nên đã đạt kết quả tèt.

2- Kết quả :

+ Nâng cao møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô häc tËp theo chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng.

§¸nh gi¸ th­êng xuyªn ®èi víi tÊt c¶ c¸c m«n häc, ho¹t ®éng gi¸o dôc: 100% HS hoµn thµnh.

§¸nh gi¸ ®Þnh k× ®èi víi tÊt c¶ c¸c m«n häc theo quy ®Þnh: 100% HS hoµn thµnh.

Khèi 4: Häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh líp häc ®¹t 100%.

Khèi 5 : Häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc ®¹t 100%.

+ Møc ®é h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc cña häc sinh ®¹t 100%

+ Møc ®é h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn phÈm chÊt cña häc sinh ®¹t 100%

Đối với giáo viên:

-Thi giáo viên chñ nhiÖm giỏi cấp trường : 100% các đồng chí dự thi giáo viên chñ nhiÖm giỏi cấp trường ®Òu đạt loại giỏi.

- Hồ sơ giáo viên trong tổ đều xếp loại tốt.

- 100% giáo viên đảm bảo ngày giờ công lao động.

- 100% giáo viên trong tổ được thanh kiểm tra chuyên môn đều đạt loại khá và tốt.

+ Công tác Đội : Tổ 4 – 5 luôn đi đầu trong các hoạt động Đội của trường, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đóng góp nhiều thành tích cho phong trào nhà trường.

+ Các hoạt động khác: Giáo viên trong tổ tham gia nhiệt tình và có hiệu quả.

Thi Gi¸o viªn giái cÊp huyÖn 2 ®ång chÝ ®¹t Gi¸o viªn giái.

Kết quả thi đua năm học 2015 – 2016 tổ đã đạt được như sau:

Cã 6 đồng chí đạt lao động tiên tiến, 2 ®ång chÝ ®¹t danh hiÖu ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së.

Häc sinh dù Giao l­u olympic m«n To¸n cÊp huyÖn ®¹t 3 gi¶i, cÊp tØnh ®¹t 2 gi¶i.

Häc sinh dù Giao l­u olympic m«n TiÕng ViÖt cÊp huyÖn ®¹t 4 gi¶i, cÊp tØnh ®¹t 4 gi¶i.

Häc sinh dù Giao l­u olympic m«n Tiếng Anh cÊp huyÖn ®¹t 10 gi¶i, cÊp tØnh ®¹t 4 gi¶i.

Häc sinh dù Giải toán trên mạng Intenet cÊp huyÖn ®¹t 8 gi¶i, cÊp tØnh ®¹t 1 gi¶i.

Häc sinh dù thi IOE cÊp huyÖn ®¹t 10 gi¶i, cÊp tØnh ®¹t gi¶i.

B . Đánh giá mặt mạnh, yếu của năm học 2015- 2016.

1. Mặt mạnh:

Trong năm học thầy và trò tổ 4- 5 luôn thực hiện tốt nền nếp quy định của nhà trường. Các đồng chí giáo viên tích cực, tự giác trong mọi công việc, có ý thức phấn đấu, có tinh thần trách nhiệm, luôn học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn. Có kinh nghiệm kèm cặp học sinh tiếp thu chậm, bồi dưỡng học sinh hoàn thành tốt. Có ý thức xây dựng tổ vững mạnh.

2. Tồn tại:

- Một số phụ huynh học sinh chưa thật sự quan tâm nhắc nhở đến việc học tậpcủa con em.

- Một số học sinh còn mải chơi, chữ viết xấu hay sai lỗi chính tả; môn toán còn mét số em tiếp thu chậm; đọc còn ngọng.

PHẦN II : KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.:

1. Học sinh:

Năm học 2016 - 2017 tổ 4+5 được biên chế 6 lớp trong đó có 3 lớp 4 và 3 lớp 5.

SĨ SỐ CÁC LỚP

STT

Lớp

Số HS

Nam

Nữ

Học sinh khó khăn

1

4A

31

13

18

1

2

4B

31

12

19

2

3

4C

31

10

21

3

4

5A

30

15

15

2

5

5B

31

15

16

2

6

5C

29

16

13

2

TỔNG

183

* Thuận lợi:

- Học sinh đồng đều độ tuổi, các em có ý thức học tập và rèn luyện tham gia mọi hoạt động của nhà trường.

- Đại đa số các em ngoan ngoãn , biết vâng lời thầy cô giáo.

- Đa số phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Các lớp đều được học thêm 4 buổi / tuần nên giáo viên cũng có thời gian để kèm cặp học sinh yếu kém, bồi dưỡng cho học sinh năng khiếu, học sinh viết chữ đẹp.

*Khó khăn :

- Trình độ học sinh không đồng đều có nhiều học sinh tiếp thu bài chậm. Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Có em bố mẹ đi làm kinh tế xa, có em thì gia đình đông anh chị em, có em mồ côi cha mẹ, có em thì bố mẹ bỏ nhau phải các em ở nhà với ông bà nên việc quan tâm kèm cặp các cháu học ở nhà chưa cao dẫn đến các em học yếu.

- Một số em đồ dùng học tập còn thiếu, vở viết chưa đủ.

- Học sinh ở các thôn xa trung tâm như Phù Đê, Ấp, các em phải đi bộ đến trường với quãng đường quá xa. Đây cũng là một việc thật vất vả đối với các em cho nên dẫn đến hiện tượng học sinh đi học muộn, nghỉ học

2. Đội ngũ giáo viên: Tổng số thành viên trong tổ là 10 đ/c được phân công như sau:

STT

Họ và tên GV

Dạy lớp (Môn)

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hồng Nhung

5A

CĐSP

Giáo viên

2

Kiều Thị Nhài

5B

ĐHSP

Tổ trưởng

3

Nguyễn Thị Hương

5C

ĐHSP

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Vân

4A

ĐHSP

Giáo viên

5

Vũ Thị Thanh Nga

4B

ĐHSP

Giáo viên

6

Trần Văn Tuân

4C

ĐHSP

Tổ phó

7

Lê Hằng Tố Quyên

Tiếng Anh

ĐHSP

Giáo viên

8

Lê Thị Phương

Thể dục

ĐHSP

Giáo viên

9

Lê Thị Thu Phương

Tin học

CĐSP

Giáo viên

10

Hoàng Trọng Tấn

Thể dục

ĐHSP

Giáo viên

- Tổng số có : 10 đồng chí . Trong đó :

+ Đảng viên : 4 đ/c

+ Công đoàn viên : 10 đ/c

+ Trình độ đại học : 8 đ/c

+ Trình độ cao đẳng : 2 đ/c

+ Trung cấp: 0 đ/c

- Đội ngũ giáo viên trên chuẩn: 100%

* Thuận lợi :

- Tất cả các đ/c Giáo viên trong tổ đều có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, yêu thương học sinh hết mực.

- Tất cả các đồng chí giáo viên đều có trình độ trên chuẩn 10/10 đồng chí

- Hầu hết các đồng chí đều trẻ nên việc nắm phương pháp và đổi mới phương pháp dạy học tiếp thu nhanh, vận dụng tốt.

- Giáo viên của tổ có năng lực sư phạm, nhiệt tình trong mọi công việc, trình độ chuyên môn đều đạt trên chuẩn, có tính tự giác học hỏi cao. Các đồng chí có thâm niên trong nghề, có bề dày kinh nghiệm trong việc rèn luyện học sinh, luôn tâm huyết với nghề nghiệp, luôn yêu nghề, mến trẻ, có trách nhiệm cao với công việc được giao.

- Cơ sở vật chất nhà trường đầy đủ tạo điều kiện cho học sinh học tập tốt. Đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ.

- Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho hoạt động dạy và học.

- Phụ huynh học sinh quan tâm, mua sắm đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập cho con em mình.

- Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của xã nhà tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạo đà cho việc nâng cao chất lượng dạy và học của thày trò tổ 4- 5.

* Khó khăn :

- Phần lớn giáo viên nhà xa không phải là người địa phương.

- Thời gian đầu tư cho việc soạn giảng và nghiên cứu tài liệu nâng cao còn ít.

- Một số GV mới ra trường nên kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017

I. Nhiệm vụ chung.

- Năm học 2016 – 2017, tổ 4- 5 tập trung thực hiện tốt những yêu cầu cơ bản do nhà trường đề ra.Thực hiện tốt phương pháp bàn tay nặn bột trong môn khoa học. Trong quá trình giảng dạy bám sát vào chuẩn kiến thức kỹ năng kết hợp lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng và giáo dục kĩ năng sống, bảo vệ môi trường, giáo dục quyền và bổn phận cho học sinh trong các tiết dạy, thùc hiÖn nghiªm tóc theo néi dung ®iÒu chØnh c¸c m«n häc.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tinh thần đổi mới nhằm đẩy mạnh phong trào dạy học, tăng cường công tác chuyên môn, thực hiện nghiêm túc các v¨n b¶n quy ®Þnh cña Bộ Giáo dục đào tạo, Së gi¸o dôc ®¨o t¹o ban hµnh.

- Giảng dạy đúng chương trình, truyền đạt đủ nội dung kiến thức, điều chỉnh thời gian hợp lí để học sinh học tập vừa sức, có hiệu quả cao.

- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường, sinh hoạt chuyên môn cấp huyện.

- Thường xuyên giáo dục, rèn luyện phấn đấu để có nhiều học sinh hoàn thành nhiệm vụ häc tËp.

- Bồi dưỡng học sinh tham gia Olympic Toán, Tiếng Việt, học sinh giải Toán, Tiếng Anh trên mạng một cách thường xuyên và có hiệu quả.

- Duy trì sĩ số 100% không có học sinh bỏ học.

- Tham gia tích cực các buổi lao động, vệ sinh trường lớp, nơi công cộng vệ sinh cá nhân góp phần tạo cho môi trường xanh, sạch, đẹp.

II. Nhiệm vụ cụ thể: Chỉ tiêu - Biện pháp.

1. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi.

a. Chỉ tiêu:

- Duy trì sĩ số 100% không có học sinh bỏ học.

- Chuyên cần đạt : 98 %

b. Biện pháp:

- Giáo viên phải theo dõi sát mặt chuyên cần của HS. Học sinh nghỉ học phải xin phép và hạn chế việc nghỉ học. Giáo viên có biện pháp đối với học sinh nghỉ học không có lý do.

- Giáo viên phải kịp thời nắm bắt được nguyên nhân học sinh nghỉ học để có biện pháp cụ thể thích hợp với từng học sinh.

- Giáo viên phải gần gũi, thương yêu các em, lôi cuốn các em bằng nhiều hình thức như : Kể chuyện, múa hát tập thể, chơi trò chơi, tập thể dục thể thao… vì các em đang trong độ tuổi vui chơi, hiếu động.

- Hàng tháng giáo viên phải báo cáo sĩ số học sinh với tổ, nhà trường để tổ, nhà trường cùng phối kết hợp và tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ.

2. Nâng cao chất lượng ho¹t ®éng giáo dục toàn diện.

2.1. Đánh giá về sự hình thành và phát triển phẩm chất đạo đức:

* Mục tiêu: Giúp học sinh có hiểu biết về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi. Từng bước hình thành thái ®ộ trách nhiệm đối với lời nói, việc làm của bản thân, biết tự chăm sóc bản thân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh.

a) Chỉ tiêu :

+ 90% - 100% HS chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục

+ 90% - 100% HS tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm

+ 90% - 100% HS có phẩm chất trung thực, kỉ luật, đoàn kết

+ 90% - 100% HS biết yêu gia đình, bạn bè và những người khác; yêu trường, yêu lớp, yêu quê hương đất nước

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:

+ Tốt - Đạt :183 / 183 = 100%

+ Chưa đạt: 0

b) Biện pháp :

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy môn Đạo đức, đặc biệt là các giờ thực hành và lồng ghép tốt trong các giờ học khác.

- Giáo dục học sinh kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, với ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục. Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm, mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ. Trung thực kỉ luật, đoàn kết, nói thật, nói đúng về sự việc. Nói đúng, không nói sai về người khác, tôn trọng người khác. Yêu gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh, yêu thương trường, lớp, quê hương, đất nước.

- Có hình thức động viên khen thưởng kịp thời đối với hs có nhiều tiến bộ.

- Thường xuyên nêu gương người tốt việc tốt để học sinh học tập.

- Giờ sinh hoạt giáo viên nhận xét tỉ mỉ các mặt ưu điểm, nhược điểm của từng học sinh, khen chê kịp thời và khéo léo. Giúp học sinh thấy được ưu điểm, nhược điểm của mình để phát huy hay sửa chữa.

- Giáo viên cùng phối kết hợp với gia đình và nhà trường để giáo dục các em, đặc biệt là những học sinh cá biệt.

- Thùc hiÖn viÖc lång ghÐp gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng cho häc sinh qua c¸c m«n häc.

- Thầy cô là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Kết hợp giáo dục cùng gia đình và xã hội, trao đổi trực tiếp với cha mẹ học sinh hoặc ghi sổ liên lạc để kịp thời giáo dục các em.

- Động viên khuyến khích kịp thời các cá nhân, tổ có hành vi việc làm tốt; nhắc nhở nhẹ nhàng các em còn vi phạm.

2.2. Đánh giá về sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh:

a) Chỉ tiêu : HS đã hình thành và phát triển một số năng lực như:

+ Tự phục vụ, tự quản

+ Giao tiếp, hợp tác

+ Tự học và tự giải quyết vấn đề.

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:

+ Tốt và đạt: 183/183 em = 100%

+ Chưa đạt: 0

b) Biện pháp:

- Giáo viên, phụ huynh tạo điều kiện môi trường học tập, rèn luyện tốt để cho HS được hoạt động, trải nghiệm cuộc sống trong và ngoài nhà trường góp phần hình thành và phát triển một số năng lực

2.3. Đánh giá HS theo chuẩn kiến thức, kỹ năng:

* Mục tiêu : Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng và kiến thức cơ bản về Tiếng Việt, toán học, xã hội, tự nhiên và con người….

Bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lý và diễn đạt đúng cách, phát hiện, giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống, kích thích trí tưởng tượng, chăm học và hứng thú học tập. Hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch, khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

a) Chỉ tiêu :

- Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học:

+ Hoàn thành tốt và hoàn thành: 183 / 183 = 100%

+ Chưa hoàn thành: 0

- Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục:

+ Hoàn thành tốt và hoàn thành: 183/ 193 = 100%

+ Đánh giá định kì cuối năm học các môn học theo quy định đạt điểm 5 trở lên: 183 / 183 = 100%

- Quá trình học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác:

+ Hoàn thành tốt và hoàn thành: 183 / 183 = 100%

* Khen thưởng: Danh hiệu thi đua của HS :

- Khối 4:

+ Khen hoàn thành xuất sắc nội dung các môn 21/ 93 = 22,5%

+ Học sinh được khen hoàn thành tốt : 43 / 93 = 46,2%

- Khối 5:

+ Khen hoàn thành xuất sắc nội dung các môn 18/ 90 = 20%

+ Học sinh được khen hoàn thành tốt: 41 / 90 = 45,5%

* Các môn khác đánh giá theo chuẩn KTKN

- K4: đạt 93/ 93= 100 %

- K5 : đạt 90/ 90 = 100 %

* HS hoàn thành chương trình lớp học: 99,3% trở lên.

- Học sinh hoàn thành CT bậc TH : 90/90 HS = 100%

b. Biện pháp:

- Giáo viên thực hiện tốt nề nếp, quy chế chuyên môn, thực hiên đúng chương trình giảng dạy, giờ nào việc nấy, không cắt xén chương trình.

- Nhận xét, đánh giá thường xuyên ( có sửa lỗi cho HS ), kiểm tra bài vở của HS thường xuyên, đúng qui định.

- Phân loại HS ở từng lớp, ngay từ đầu năm để có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu kịp thời .

- Phù đạo học sinh nhận thức chậm nâng dần chất lượng đại trà ở cả hai khối.

- Giáo dục tay ba: Gia đình, nhà trường, đoàn thể cùng kết hợp giáo dục.

- Hàng tháng kiểm tra các kiến thức đã học.

- Thường xuyên liên lạc với gia đình về việc học tập của học sinh.

- Hưởng ứng tích cực các đợt thi đua do nhà trường phát động. Kịp thời động viên khuyến khích học sinh tuyên dương những học sinh yếu tiến bộ.

- Phân công học sinh học tập theo nhóm để những học sinh năng khiếu kèm cặp những học sinh nhận thức chậm.

- Thông qua các hoạt động ngoại khoá để giáo dục học sinh phát triển toàn diện.

- Xây dựng lớp có tinh thần tập thể, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ.

- Tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động khai không với 4 nội dung : Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không có học sinh ngồi nhầm lớp.

- Phát động phong trào: Trường học thân thiện, học sinh tích cực - Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và tự sáng tạo.

- Giảng dạy theo phương pháp mới, phương pháp tích cực, lấy học sinh làm trung tâm.

- Sử dụng triệt để đồ dùng dạy học trong đó các giờ học.

3. Các phong trào khác

3.1.Chất lượng học sinh năng khiếu; thi giải Toán - Tiếng Anh trên mạng và TDTT:

a. Chỉ tiêu:

- Có đội tuyển thi giao lưu học sinh năng khiếu cấp trường mỗi lớp 3- 5 học sinh và có học sinh tham gia giao lưu cấp huyện và cấp tỉnh với các môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh.

* Thi giải toán trên mạng: 3 hs/ lớp tham gia cấp trường, có HS tham gia thi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

* Thi IOE trên mạng: 3 hs/ lớp tham gia cấp trường, có HS tham gia thi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia.Cụ thể:

KHỐI 4:

. Thi giải toán trên mạng :

- Cấp huyện: 5 giải. - Cấp tỉnh: 0 giải.

. Thi giải TA trên mạng :

- Cấp huyện: 2 giải. - Cấp tỉnh: 0 giải.

KHỐI 5

. Thi TDTT :

- Cấp huyện: 2 giải. - Cấp tỉnh: 1 giải.

. Thi giải toán trên mạng :

- Cấp huyện: 3 giải. - Cấp tỉnh: 1 giải.

. Thi giải TA trên mạng:

- Cấp huyện: 2 giải. - Cấp tỉnh: 2 giải.

. Thi giao lưu HSNK môn Toán:

- Cấp huyện: 3 giải. - Cấp tỉnh: 2 giải.

. Thi giao lưu HSNK môn TiếngViêt:

- Cấp huyện: 6 giải. - Cấp tỉnh: 4 giải.

b. Biện pháp:

- Hệ thống chương trình học và bồi dưỡng cho HS ở 2 môn Toán và Tiếng Việt.

- Kết hợp nâng cao kiến thức trong giờ đại trà.

- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức trong ngày dạy buổi 2.

- Học tập kinh nghiệm những giáo viên đã dạy HSNK lâu năm và có học sinh đạt giải các cấp.

- Ngoài việc học tập theo nội dung chương trình SGK còn phải tăng cường bồi dưỡng HSNK để chọn HS tham gia thi giao lưu cấp huyện và cấp tỉnh.

- Tổ chức hướng dẫn cho các em biết cách vào mạng và cách giải toán trên mạng.

3.2. Chất lượng vở sạch chữ đẹp:

a. Chỉ tiêu:

* Vở sạch chữ đẹp :

+ Khối 4:

- Loại A : 72 / 93 = 77,4 %

- Loại B : 21 / 93 = 22,6%

- Loại C : 0

+ Khối 5:

- Loại A : 69 / 90 = 76,6%

- Loại B : 21 / 90 = 23,4%

- Loại C : 0

b. Biện pháp:

- Chú ý rèn chữ cho HS trong giờ chính tả, và các môn học khác.

- Hàng ngày rèn chữ vào đầu giờ 15 phút.

- Nêu gương những em có nề nếp giữ vở sạch viết chữ đẹp để những em khác học tập.

- Ngoài việc học tập theo nội dung chương trình VNEN còn phải tăng cường bồi dưỡng hoc sinh năng khiếu.

- Đánh giá VSCĐ vào cuối học kì.

- Tổ chức hướng dẫn cho các em biết cách vào mạng.

4. Chỉ tiêu về chất lượng giảng dạy.

a. Chỉ tiêu:

* Chất lượng giảng dạy: 100% đạt

* Hội giảng, thi G giỏi cấp trường:

- Thi GV dạy giỏi cấp trường :

+ Loại Giỏi : 8 đ/c = 8o%

+ Loại Khá : 2 đ/c = 20%

- Thi GV dạy giỏi cấp huyện : 1 đ/c tham gia.

* Soạn giảng:

- Soạn giáo án chi tiết không cắt xén chương trình. Không đảo tiết. Chú ý lồng ghép kỹ năng sống, giáo dục môi trường, giáo dục tiết kiệm năng lượng. Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở một số môn học.

- Trong quá trình dạy học cần tích hợp các nội dung (Đạo đức Hồ Chí Minh, Kĩ năng sống, Bảo vệ môi trường, Sử dụng năng lượng, Quyền và bổn phận, Bình đẳng giới, An toàn giao thông, Phòng chống tai nạn thương tích, HIV/AIDS, Biến đổi khí hậu …) vào các môn học và các hoạt động giáo dục cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả.

- Soạn trước 3 ngày.

- Kí giáo án vào thứ 2, thứ 5

* Về đánh giá, nhận xét: Đánh giá học sinh thường xuyên, có chất lượng.

* Nề nếp chuyên môn:

- Hồ sơ : Tổ phấn đấu 100% GV có hồ sơ xếp loại khá tốt . Cụ thể:

+ Đủ các loại sổ sách quy định.

+ Ghi chép đầy đủ, đúng, trình bày sạch đẹp.

+ Sổ theo dõi chất lượng giáo dục : Ghi các thông tin và nhận xét chính xác, đầy đủ, đúng qui định, chữ và số rõ ràng sạch sẽ.

- Công tác chủ nhiệm tốt .

- Sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, có chất lượng, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt ngày công , giờ công , nề nếp ra vào lớp .

b. Biện pháp: Thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm dạy theo phương pháp mới có hiệu quả cao.

- Hàng tuần dự giờ 1 tiết, rút kinh nghiệm, thống nhất phương pháp và cách tổ chức lớp học.

- Thường xuyên trao đổi vướng mắc khi dạy chương trình mới.

- Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, cùng nhau giải quyết những băn khoăn,

vướng mắc.

- Thống nhất chương trình nội dung ôn luyện vào gần các kỳ kiểm tra định kỳ.

- Triển khai nội dung mới (nếu có) về chuyên môn do nhà trường, PGD triển khai và quy định.

5. Văn thể - Mỹ - Lao động :

a. Chỉ tiêu :

- 100% HS biết giữ gìn trường lớp sạch sẽ, sách vở quần áo luôn gọn gàng sạch sẽ.

- 100% HS chăm học, biết giúp đỡ gia đình những công việc nhỏ vừa sức.

- 100% HS biết vệ sinh cá nhân, biết lao động tự phục vụ .

- 100% HS tham gia tập thể dục, múa hát tập thể thuộc các bài hát quy định của đội.

b. Biện pháp :

- GV chủ nhiệm phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các em tham gia đầy đủ nghiêm túc các tiết sinh hoạt giữa giờ ( tập thể dục + múa hát tập thể )

- Dạy tốt các tiết học thể dục, tiết âm nhạc - phát hiện bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc.

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở các em việc tắm rửa , ăn mặc.

- Giúp các em sinh hoạt chi đội đền đặn, hình thức phong phú, hấp dẫn.

6. Sử dụng ĐDDH.

- Hàng tuần trao đổi về cách sử dụng ĐDDH.

- Sử dụng đồ dùng DH thường xuyên trong các giờ học.

7. Ý thức thực hiện chương trình giảng dạy:

- 100% giáo viên trong tổ đều tham gia đầy đủ các buổi tập huấn thay đổi chương trình .

- Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, huyện do Sở GD hoặc PGD tổ chức.

- Tiếp cận dần và tích cực đóng góp ý kiến đối với nội dung chương trình dạy VNEN mới, mạnh dạn đưa ra những vướng mắc trong quá trình dạy và học vào các buổi sinh hoạt chuyên môn hoặc hội thảo.

8. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất:

- 100% anh chị em trong tổ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở trường cũng như ở lớp , ở nhà.

- Mọi người sống chân thành, thẳng thắn, cởi mở.

- Mỗi thành viên trong tổ phải thực hiện tốt việc phê và tự phê.

9. Thanh tra, kiểm tra:

- Cấp trường : 50% xếp loại tốt ; 50% xếp loại khá.

- Cấp phòng : 50 % xếp loại tốt ; 50 % xếp loại khá.

10. Đánh giá xếp loại GV. Danh hiệu thi đua:

a. Chỉ tiêu:

- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp:

+ Loại xuất sắc: 4 đ/c

+ Loại khá: 6 đ/c

- Xếp loại công chức

+ Loại xuất sắc: 4 đ/c

+ Loại khá: 6 đ/c

- Chiến sĩ thi đua cơ sở:

+ Vũ Thị Thanh Nga

+ Kiều Thị Nhài

+ Lê Hằng Tố Quyên

- Giấy khen UBND huyện:

+ Vũ Thị Thanh Nga

+ Kiều Thị Nhài

+ Lê Hằng Tố Quyên

- Lao động tiên tiến 3 đ/c:

+ Trần Văn Tuân + Lê Thị Thu Phương

+ Nguyễn Thị Hồng Nhung + Hoàng Trọng Tấn

+ Nguyễn Thị Hương + Nguyễn Thị Vân

+ Lê Thị Phương

b. Biện pháp:

- Hàng tuần tổ chức dự giờ để rút kinh nghiệm, thống nhất phương pháp chung cho cả tổ.

- Thường xuyên trao đổi với nhau để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giảng dạy.

- Mỗi đ/c trong tổ phải luôn tự học hỏi nâng cao tay nghề hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

-Trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy và rèn học sinh.

- Nâng cao hiệu suất giờ dạy.

- Đánh giá học sinh theo đúng hướng dẫn th«ng t­ 30.

- Thực hiện tốt chương trình giảng dạy buổi 1, buổi 2.

- Họp tổ thường xuyên thống nhất phương pháp giảng dạy.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn liên trường.

- Để n©ng cao kiÕn thøc cho c¸c em cã hiÖu qu¶ thì giáo viên trực tiếp giảng dạy ở lớp đó có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, nghiên cứu tài liệu tham khảo, sách nâng cao, tạp chí có liên quan tới kiến thức bồi dưỡng.

11. Các công tác khác:

- Tham gia đầy đủ công tác của nhà trường giao cho và cố gắng hoàn thành tốt.

PHẦN III. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

NĂM HỌC 2016 - 2017

* Tháng 9/2016.

1.Công việc trọng tâm:

- Quy định sách vở cho học sinh .

+ Sách giáo khoa bọc và có nhãn vở cho học sinh.

+ Vở các môn học phải bọc bìa và dán nhãn vở.

+ Dụng cụ học tập của học sinh phải đầy đủ, đúng quy định.

- Xây dựng nề nếp đạo đức.

+ Cách xưng hô với bạn bè, với thầy cô giáo, với người lớn tuổi.

+ Vệ sinh lớp học, trường học.

- Họp cha mẹ hs đầu năm.

- Kiểm tra khảo sát đầu năm.

- Hoàn thành phổ cập.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: Thông qua kế hoạch của tổ, lớp

* Bổ sung kế hoạch của tháng:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Biện pháp thực hiện.

- HS có đủ hướng dẫn hoc, vở thực hành các môn học.

+ Vở: Đầy đủ các loại theo quy định.

- Nề nếp ra vào lớp:

+ Xếp hàng ra vào lớp.

+ Điểm sĩ số.

+ Báo cáo sĩ số.

* Tháng 10/ 2016

1. Công việc trọng tâm:

- Xây dựng nề nếp học tập và giảng dạy giữa thầy và trò.

- Nề nếp đạo đức: Thực hiện tốt để có tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn.

- Các hoạt động khác thực hiện cho dạy và học.

- Hưởng ứng tháng hội giảng hội học.

- Thi giải toán, tiếng anh trên mạng

- Thi Giáo viên dạy giỏi môn TNXH-KH, môn Âm nhạc cấp trường

- SHCM tổ: thống nhất về phương pháp dạy học theo PPBTNB.

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường

* Bổ sung kế hoạch của tháng:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Biện pháp thực hiện:

- Phát động chủ đề hội giảng hội học.

+ Thầy: Soạn, giảng, nhận xét đánh giá hs thường xuyên.

+ Lưu ý bộ giáo án sạch đẹp để thi VSCĐ.

- Hồ sơ đủ chủng loại sạch đẹp, ghi chép khoa học.

- Soạn chi tiết các môn được triển khai.

- Sổ theo dõi thường xuyên viết sạch sẽ khoa học.

* Đối với trường: Phát động thi đua giữ vở sạch viết chữ đẹp từng lớp.

- Mỗi lớp chuẩn bị 3 - 4 học sinh VCĐ

- Đạo đức: ngoan ngoãn, lễ phép, kính thầy yêu bạn.

- Tổ chức thi VSCĐ tại lớp cho học sinh.

* Tháng 11/2016

1. Công việc trọng tâm:

- Nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nề nếp học tập.

- Thi đua chào mừng ngày 20-11

- Kiểm tra định kì nửa kì I.

- Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi môn TNXH-KH, môn Âm nhạc cấp huyện

- Tập huấn thông tư 22

- SHCM tổ: đánh giá công tác dạy và học qua nửa học kì.

- Tổ chức ôn luyện cho HS tham gia thi giải toán và tiếng Anh trên mạng.

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường.

* Bổ sung kế hoạch của tháng:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Biện pháp:

- Tiếp tục phát động thi đua dạy tốt và học tốt đạt kết quả cao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

- Kiểm tra xếp loại hồ sơ của giáo viên.

- Kiểm tra VSCĐ của học sinh.

- Phù đạo học sinh nhận thức chậm.

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

- Thăm lớp dự giờ học hỏi kinh nghiệm soạn giảng của đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm giải Toán, Tiếng Việt nâng cao.

* Tháng 12 /2016

1. Công việc trọng tâm:

- Xây dựng nề nếp dạy và học, đẩy mạnh phong trào học tập có chất lượng cao.

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

- Ôn tập phù đạo học sinh nhận thức chậm.

- Giải toán trên mạng, thi IOE.

- Tham dự thi GVCNG cấp huyện

- Đánh giá học sinh theo thông tư 22

- Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi môn TNXH-KH, môn Âm nhạc cấp huyện.

- SHCM cấp trường: trao đổi phương pháp giảng dạy.

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường.

* Bổ sung kế hoạch của tháng:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Biện pháp:

- Lên chương trình ôn tập cho hs các môn học đặc biệt là môn Toán,TV, TNXH, Đạo đức.

- Làm thiết bị dạy học.

- Rèn chữ, giữ vở sạch viết chữ đẹp cho học sinh.

- Tăng cường phù đạo học sinh nhận thức chậm.

- Thăm lớp dự giờ học hỏi chuyên môn của đồng nghiệp.

- Xây dựng các tiết dạy cho các đồng chí tham gia thi GVG cấp huyện.

* Tháng 01/2017

1. Công việc trọng tâm:

-Tham dự thi GVG môn TNXH-KH, môn Âm nhạc cấp huyện, cấp tỉnh.

- Xây dựng nề nếp học tập cho học sinh.

- Duy trì dạy tốt đối với giáo viên học tốt đối với học sinh nhằm nâng cao chất lượng toàn diện.

- Tổ chức giải Toán, thi IOE trên mạng cấp huyện..

- Thi VSCĐ

- Ôn tập và kiểm tra định kỳ cuối kỳ I

- Hoàn thiện hồ sơ GV và HS (Đánh giá học sinh theo thông tư 22.)

- SHCM tổ: sơ kết học kì I đề ra phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kì II

- Bình xét giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- Sinh hoạt chuyên môn.

* Bổ sung kế hoạch của tháng:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Biện pháp thực hiện.

- Duy trì sĩ số.

- Thi VSCĐ để có biện pháp riêng đối với học sinh đối với học sinh .

- Làm thiết bị dạy học.

- Giải Toán và Tiếng nâng cao theo toàn cấp.

- Tiếp tục ôn tập cho học sinh để kiểm tra định kỳ hết kỳ I đạt kết quả cao.

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phù đạo học sinh nhận thức chậm.

- Tăng cường thời gian cho các môn kiểm tra ở các buổi 2.

- Xây dựng các tiết dạy cho các đồng chí tham gia thi GVG.

* Tháng 2/2017

1. Công việc trọng tâm:

- Tiếp tục xây dựng nề nếp dạy và học.

- Nề nếp đạo đức tốt để có tinh thần đoàn kểt giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

-Tăng cường công tác rèn chữ, giữ vở.

- Ổn định nề nếp sau nghỉ Tết.

- Giải toán trên mạng, thi IOE.

- SH tổ chuyên môn : bàn giải pháp nâng cao chất lượng DH.

* Bổ sung kế hoạch của tháng:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Biện pháp thực hiện:

- Học tập giúp đỡ nhau về chuyên môn để dạy và học đạt kết quả cao.

- Tiếp tục học bồi dưỡng cho HS năng khiếu, phù đạo học sinh nhận thức chậm ở 2 khối lớp.

- Duy trì VSCĐ.

- Tăng cường đánh giá nhận xét để học sinh tiến bộ.

- Duy trì tốt hồ sơ của giáo viên hồ sơ VSCĐ của học sinh.

- Duy trì tốt sĩ số của từng lớp không để có hiện tượng học sinh bỏ học.

* Tháng 3/2017

1. Công việc trọng tâm:

- Duy trì các nề nếp học tập.

- Đạt chất lượng cao về các mặt giáo dục toàn diện.

- Ôn tập kiểm tra định kỳ nửa kì II

- Tăng cường BDHS năng khiếu K4,5.

- Tham dự giao lưu olimpic các môn học K5 cấp huyện.

- Giải toán trên mạng, thi IOE.

- Đánh giá học sinh theo thông tư 22.

- SHCM tổ: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nửa kì II

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường

* Bổ sung kế hoạch của tháng:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Biện pháp thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy của các khối lớp.

- Cho học sinh ôn tập đặc biệt chú trọng các môn Toán, Tiếng Việt.

- Tăng cường bồi dưỡng HS năng khiếu, phù đạo học sinh nhận thức chậm.

- Dự giờ học tập chuyên môn.

- Giải Toán + Tiếng Việt nâng cao.

- Tổ chức thi VSCĐ cho học sinh.

- Kiểm tra định kỳ 1/2 kỳ II

* Tháng 4+ 5/2017

1. Công việc trọng tâm:

- Hoàn thiện các loại hồ sơ.

- Ôn tập đạt kết quả cao chuẩn bị cho KT định kỳ cuối năm đạt kết quả tốt.

- Kiểm tra định kì học kì II

- Hoàn thiện hồ sơ GV và HS.

- Xét duyệt lên lớp.

- SHCM tổ: bàn giải pháp ôn tập. Kiểm điểm bình xét thi đua.

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường.

* Bổ sung kế hoạch của tháng:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Biện pháp thực hiện:

- Duy trì sĩ số của học sinh.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch giản dạy của các khối lớp.

- Tăng cường ôn tập cho học sinh để chuẩn bị kiểm tra hết năm học.

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

- Tăng cường kiểm tra học sinh nhận thức chậm để ôn tập đạt kết quả cao.

- Tiếp tục giải Toán + Tiếng Việt nâng cao.

* Trên đây là kế hoạch tổ chuyên môn tổ 4 - 5 trường Tiểu học xã Tựơng Lĩnh năm học 2016 - 2017. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường, phòng GD - ĐT huyện Kim Bảng quan tâm chỉ đạo giúp đỡ tạo mọi điều kiện để tổ 4+5 hoàn thành chỉ tiêu năm học 2016 – 2017.

Xin chân thành cảm ơn.

Ban giám hiệu kí duyệt

Tượng Lĩnh, ngày 15/9/2016

Tổ trưởng

Kiều Thị Nhài

.

Tác giả: thtuonglinh

Xem thêm

Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
quảng cao