Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
02/KH-TH
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 ... Chi tiết
2016-09-16
Số: 01/ KH –TCM
KẾ HOẠCH TỔ 1... Chi tiết
2016-09-15
09-KHLĐ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂ... Chi tiết
2016-09-12
Số:09-KHLĐ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂ... Chi tiết
2016-09-12
Số: 01/KH-THTL
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2016-2017 ... Chi tiết
2016-06-18
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
30/BGD-GDTH
V/v. Đánh giá ... tiểu học... Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NGÀY 18/5/2020
Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường