Điểm báo

Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016-2017

Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRỤ

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016-2017

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

36

I

Giáo viên

31

1

Giáo viên văn hóa

24

Biên chế

05

19

2

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

7

3

Mĩ thuật

01

Biên chế

01

4

Thể dục

02

Hợp đồng NH

02

5

Âm nhạc

01

Biên chế

01

6

Tiếng nước ngoài

02

Biên chế

02

7

Tin học

01

Hợp đồng NH

01

II

Cán bộ quản lý

03

01

02

1

Hiệu trưởng

01

01

2

Phó hiệu trưởng

02

01

01

III

Nhân viên

02

1

Nhân viên văn thư

01

Hợp đồng 68

01

2

Nhân viên kế toán

01

Hợp đồng 68

01

3

Thủ quĩ

01

Kiêm nhiệm

4

Nhân viên y tế

01

Kiêm nhiệm

5

Nhân viên thư viện

01

Kiêm nhiệm

6

Nhân viên khác

01

Hợp đồng NH

01

Phục vụ

...

Vĩnh Trụ, ngày 5 tháng 9 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Trọng Cung

Tác giả:

Xem thêm

Khai giảng năm học 2016 trường tiểu học Vĩnh Trụ
Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1 clip cảm động về Bác Hồ